Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Zasadanie predstavenstva

16.04.2024

Pravidelne prinášame záznamy z jednania predstavenstva Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ako aj záznamy z členských schôdzí.

Originály k stiahnutiu nájdete vo forme odkazu (link) v závere textu.
 
 

Zápisnica

 
 

zo zasadania predstavenstva Slovenskej asociácie
pohrebných a kremačných služieb
v Bratislave, dňa 16. 04. 2024

 
 
 
 
Zasadania sa konalo v sídle asociácie, na Trojičnom námestí 12, v Bratislave, zúčastnili sa členovia predstavenstva SAPaKS, viď prezenčná listina.
 
 
Program zasadania:
 
1.    Zahájenie
2.    Príprava obsahu Konferencie PS na Slovensku
3.    Návrh na prijatie nových členov
4.    Hlasovanie o prijatí členov
5.    Riešenie omeškania platieb členských príspevkov
6.    Diskusia
7.    Záver
 
 
1.    bod programu:
Zasadnutie zahájil predseda SAPaKS, pán Ladislav Stríž, privítal prítomných.
 
2.    bod programu:
Prejednanie doterajších úloh jednotlivcov pri príprave Konferencie PS, ktorá sa bude konať 16. – 17. 5. 2024 v Bratislave. Príprava ďalších postupov predchádzajúcich zabezpečenia konferencie.
 
3.    bod programu:
Návrh na prijatie za riadnych členov asociácie predniesol Michal Katreniak, zdôraznil, že navrhovaný kandidát splnil podmienky prijatia, a v súlade s článkom III. bod 5. Stanov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb odporučil prijať ho za riadneho člena.
 
4.    bod programu:
 
Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dal o návrhu člena predstavenstva „O prijatí nových členov“ hlasovať. Všetci členovia predstavenstva sa v hlasovaní vyjadrili za prijatie navrhovaného kandidáta.

V súlade so Stanovami asociácie, podľa Článku III. a Článku V. bod 2. boli za riadnych členov prijatí:
- Pohrebná služba Pieta, Lucia Filová, Trebišov
 
 
5.    bod programu:
 
Vladimír Ecker informoval o riadnych členoch, ktorí meškajú s platbami členských príspevkov po tom, ako boli oslovení mailom a telefonicky. Navrhol, že v prípade neuhradenia a nepožiadania o odklad, bude ich členstvo pozastavené.
 
 
6.    bod programu:
V diskusii sa prediskutovala súčasná situácia v oblasti pohrebných služieb na Slovensku. Prítomní ocenili činnosť redakcie Slovenského pohrebníctva, ktoré svojim obsahom výrazne prispieva k dobrému menu Asociácie.
 
7.    bod programu:
V závere predseda poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadanie.
 
 
V Bratislave, 16. 04. 2024
 
K stiahnutiu
Zápisnica zasadania 1 časť
Zápisnica zasadania 2 časť

Späť na prehľad 2022 - súčasnosť