Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Pre samosprávy


PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  POHREBÍSK

 
                                                 
 
Čl. 1
Predmet úpravy
1)  Tento prevádzkový poriadok pohrebísk v obci:                   
riadi všetky činnosti na pohrebisku:                            
Prevádzkovateľom cintorínov je:                           od:
 
Čl. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti podľa pohrebného zákona č.131/2010 Z.z.  
a)  Nájom hrobového miesta,   
b)  nájom obradnej siene,        
c)  pochovávanie,
d)  vykonávanie exhumácie,
e)  výkopové práce, ktoré súvisia s pochovávaním a exhumáciou,
f)   správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácií a zelene, 
g)  zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.  
 
Čl. 3
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ v rámci výkonu činnosti spojených s vlastnou prevádzkou pohrebiska je povinný zabezpečovať najmä:
a)  prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk,
b)  zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku,
c)  pochovávať,
d)  zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
e)  pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ a ním poverení zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní pozbierať a uložiť na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú zasypú zeminou,
f)  prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pochovanie ak je:
1.  úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí,
2.  vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa jedná v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,
g)  stanoviť rovnaké všeobecné podmienky pre dojednanie nájmu hrobového miesta pre každého záujemcu,
h)  vykonať rozlúčkový pohrebný obrad a v styku s pozostalými sa zdržať správania nešetrného k ich citom, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebných úkonov,
i)  viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. 
j)  Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, a to najmenej tri mesiace predo dňom, keď má táto lehota uplynúť; ak mu nie je trvalý pobyt alebo sídlo nájomcu známe, zverejní oznámenie na mieste obvyklom na pohrebisku,
k)  prenajímať hrobové miesta a uskutočňovať obnovu nájmu tak, aby na pohrebisku vznikali ucelené rady, oddiely, skupiny hrobových miest rovnakého charakteru a rozmerov,
l)  umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky pohrebiska,
m)  vykonať exhumáciu,
n)  starať sa o čistotu a celkový dobrý estetický vzhľad pohrebiska,
o)       
-  zabezpečovať údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosiť verejné trávnaté porasty,
-  zabezpečovať odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou   a údržbou pohrebiska, (zabezpečuje obec)
-  zabezpečovať čistotu a poriadok na pohrebisku a v obradnej sieni,
-  vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
-  v zimnom období zabezpečovať nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia plynulej prevádzky pohrebiska,    
-  spravovať  objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a sú majetkom obce, (zabezpečuje obec),
p)  písomne informovať na mieste obvyklom na pohrebisku o skutočnostiach, že sa má pohrebisko zrušiť, o vyhlásenom zákaze pochovávania na pohrebisku a podobne.
 
Čl. 4
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
1)  Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
 
2)  Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú uhrádzajú v prípade pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou. Po uplynutí tejto doby môže byť nájomné a cena za služby spojené s nájmom uhradené i na dobu kratšiu.
 
3)  Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo uloženiu urny len so súhlasom starostu obce. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
 
4)  Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.
 
5)  Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca povinný miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania  príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
 
6)  V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred schválená prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane, môže prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť.
 
7)  Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.
 
8)  Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
 
9)  Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady
a)  základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta,
b)  hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m a pre deti do 10 rokov najmenej 1,2 m,
c)  dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d)  pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200 cm, pri hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50 cm x 100 cm,
e)  najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,
f)  uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,
g)  vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2 m,
h)  text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.
 
10)  Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 
11)  Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je  vlastník povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
 
12)  Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie do  vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového miesta v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.
 
13)  Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa.
 
14)  Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, orezávanie stromov, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
 
15)  Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
 
16)  Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
 
17)  Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
 
18)  V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
 
19)  Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
 
20)  Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
 
21)  Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – prevádzkovateľa.
 
22)  Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 
23)  Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prenajímateľ- prevádzkovateľ  úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov zomretého nájomcu alebo iná osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas tlecej doby bez nájomcu.
 
Čl. 5
Povinnosti návštevníkov
1)  Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebísk, zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z.z  a  pokyny prevádzkovateľa.
 
2)  Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku .
 
3)  Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z  pohrebiska fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska.
 
4)  Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.
 
5)  Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. 
 
6)  Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest je zakázané. 
 
7)  Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných výpustí a studní. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
 
8)  Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je nutné toto opatrenie rešpektovať.
 
9)  Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
 
10)  Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám  právnickými osobami a  fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom. 
 
11)  Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.
 
12)  Na pohrebisko ja zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod..
 
13)  Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to :
a)  na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
b)  na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c)  na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d)  na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
 
14)  V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a  návštevníkom, sú vodiči motorových vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
 
15)  Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny. 
 
16)  Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
 
17) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ najneskôr 1 hodinu pred ukončením stanovenej zatváracej doby. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30 minút pred ukončením ustanovenej zatváracej doby.
 
18)  Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko. Návštevníka, ktorý zámerne zotrváva na pohrebisku po uzavretí tohto pohrebiska napriek tomu, že bol na túto skutočnosť upozornený, je prevádzkovateľ oprávnený zadržať svojou bezpečnostnou službou alebo  predviesť policajným orgánom.
 
Čl. 6
Otváracia doba pohrebiska
1)  Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch
a)  január, február, marec - október, november, december denne od 8.00 do 17.00 hod
b)  apríl, máj, jún, júl, august, september denne od 7.00 do 20.00 hod
 
2)  Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a pod., ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto prevádzkovateľ zabezpečí v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska.
 
Čl. 7
Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie
1)  Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest. Tieto činnosti sú uskutočňované zásadne prevádzkovateľom, výnimočne inými osobami, ale len so súhlasom prevádzkovateľa a za podmienok ním určených.
 
2)  Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
 
3)  Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky len ak je v nej voľné miesto.
 
4)  Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do zeme alebo do kolumbárnych schránok, prípadne sa zmiešajú so zemou v hrobe alebo na inom miesto na to určenom. Uloženie urny do hrobu je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.
 
Čl. 8
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená RÚVZ  v dĺžke:                 rokov.
 
Čl. 9
Cenník služieb
1)  Cenník  cien za služby poskytované na pohrebiskách obce:

 
Prenájom obradnej miestnosti .........
Prenájom hrobového miesta (jedno-hrob) na 10 rokov .........
Prenájom hrobového miesta (dvoj-hrob) na 10 rokov .........
Prenájom urnového miesta na 10 rokov .........
Prenájom detského hrobového miesta na 10 rokov .........
Výkop hrobovej jamy jednohľbka (účtovaná správou cintorína) .........
Výkop hrobovej jamy dvojhľbka (účtovaná správou cintorína) .........

 
Čl.10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)  Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 
2)  Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebísk na všetkých pohrebiskách ktoré prevádzkuje.
 
3)  Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk, osoby vykonávajúce práce na pohrebiskách a pre všetkých pracovníkov iných pohrebných služieb.
 
Čl. 11
Účinnosť
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk nadobúda účinnosť dňa:
 
 
            
správca cintorína:                                                     starosta obce:
#