Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Stanovy

Stanovy
Slovenskej asociácie
pohrebných služieb a kremačných služiebČlánok I.
Účel, názov a sídlo Asociácie
1. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na základe zákona č. 131/2010 Z.z., alebo inak pôsobiacich v oblasti pohrebných a kremačných služieb.
2. Názov združenia je ,,Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb", skrátene ,,SAPaKS" (ďalej len ,,Asociácia").
3. Sídlom Asociácie je Bratislava, adresa - Trojičné nám.12, 821 06 Bratislava.


Článok II.
Predmet činnosti Asociácie
1. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov, ako aj koordináciu a reguláciu činnosti jej členov. Asociácia napomáha vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie v oblasti pohrebných a kremačných služieb na území Slovenskej republiky, ale aj mimo nej.
2. Asociácia:
a) dbá na riadny výkon činnosti svojich členov, jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň
b) usmerňuje činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami platnými v tejto oblasti
c) spolupracuje s orgánom štátneho dozoru pri zabezpečovaní dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov zo strany svojich členov
d) vytvára predpoklady na zvyšovanie odbornej úrovne členov Asociácie
e) zastupuje záujmy členov a presadzuje ich odôvodnené požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu
f) napomáha pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie
g) informuje odbornú a laickú verejnosť o nových odborných skutočnostiach v oblasti pohrebných a kremačných služieb
h) poskytuje informačné, poradenské a reklamné služby
3. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektami Slovenskej republiky a vstupovať do medzinárodných organizácií.

Článok III.
Členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné

2. Formy členstva v Asociácii sú:
a) riadny člen
b) pridružený člen - kandidát

3. Za riadneho člena Asociácie môže byť prijatá fyzická alebo právnická osoba spĺňajúca podmienky zákona č. 131/2010 Z.z. SR.

4. Za pridruženého člena Asociácie môže byť prijatá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je preukázateľne v štádiu splnenia podmienok zákona č. 131/2010 Z.z. SR, alebo sa zaoberá obdobnou činnosťou (ako sú Obecné úrady a ich zamestnanci zaoberajúci sa prevádzkovaním a spravovaním cintorínov).

5. Riadnym členom Asociácie sa môže stať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola najmenej 12 mesiacov pridruženým členom Asociácie. Predstavenstvo môže lehotu podľa jednotlivých prípadov aj skrátiť.

6. Členstvo v Asociácii je neprevoditeľné na inú osobu. Toto ustanovenie neplatí v prípade nástupníctva, napríklad pri spájaní spoločností alebo presune kompetencií v rámci firmy a Obecného úradu.

7. Riadny člen Asociácie dostane pridelené Osvedčenie o riadnom členstve s osobitým poradovým číslom. Toto Osvedčenie (certifikát), môže používať pri výkone svojej činnosti a pri názve svojej firmy môže používať i chránené logo Asociácie. Osvedčenie ostáva majetkom Asociácie a po skončení platnosti, alebo zánikom členstva je jeho držiteľ povinný vrátiť ho do sídla SAPaKS.

Článok IV.
Práva a povinnosti riadnych a pridružených členov
1. Riadny člen má právo najmä:
a) hlasovať na zhromaždení členov Asociácie
b) zúčastňovať sa aktivít, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti
c) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie
d) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Asociácie
e) voliť orgány Asociácie
 
2. Pridružený člen má právo najmä:
a) zúčastňovať sa aktivít, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti
b) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie
c) zúčastňovať sa na zhromaždení členov Asociácie
3. Riadni a pridružení členovia (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami v stanovách Asociácie.

Článok V.
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v Asociácii vzniká prihlásením sa ku vzniku Asociácie počas ustanovujúceho zhromaždenia členov, a to prejavom vôle Asociáciu založiť. Títo členovia sa stávajú zakladajúcimi členmi Asociácie.
2. Členstvo v Asociácii ďalej vzniká na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby a rozhodnutím predstavenstva Asociácie o prijatí za člena. Zaplatením členského príspevku vo výške určenej predstavenstvom podľa článku VIII. K žiadosti o prijatie musí byť pripojená kópia ,,Živnostenského listu“ žiadateľa overeného notárom, v prípade Obecných úradov ako prevádzkovateľov cintorínov doklad o úspešnom absolvovaní ,,Odbornej spôsobilosti“ na prevádzkovanie cintorínov a pohrebísk. Predstavenstvo pri posudzovaní žiadosti prihliada najmä na predchádzajúce pôsobenie žiadateľa na trhu a na to, či sú splnené podmienky na vznik členstva podľa článku III. bod 4 alebo 5 týchto Stanov.
3. Prijatím podľa bodu 2 za člena Asociácie sa tieto Stanovy ako aj ostatné platné predpisy Asociácie stávajú pre člena záväznými.
4. Členstvo v Asociácii zaniká:
a) na základe písomného oznámenia člena Asociácii o vystúpení z Asociácie;
b) zánikom člena;
c) zánikom povolenia na činnosť podľa zákona;
d) rozhodnutím zhromaždenia členov na návrh predstavenstva Asociácie;
e) rozhodnutím predstavenstva Asociácie pri závažnom porušení povinností (najmä čl. VII., bod 3) a to s okamžitou platnosťou
f) zánikom Asociácie;
5. Členstvo zaniká:
podľa bodu 4 písm. a) ku dňu, ktorý je uvedený v oznámení;
podľa bodu 4 písm. b) dňom právoplatného výmazu člena z Obchodného registra;
podľa bodu 4 písm. c) dňom straty príslušného povolenia;
podľa bodu 4 písm. d) dňom právoplatného rozhodnutia zhromaždenia členov;
podľa bodu 4 písm. e) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra združení právnických osôb.
6. O zániku členstva podľa bodu 4 písm. d) môže zhromaždenie členov rozhodnúť v prípade hrubého porušenia povinností člena, za ktoré sa považuje aj neuhradenie splateného členského príspevku alebo iného splatného peňažného záväzku voči Asociácii, a to i čiastočne. Za dôvod k vylúčeniu člena sa považuje porušenie povinností člena definovaných v článku VII. bod 3. Na takéto rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie s hlasovacím právom prítomných na zhromaždení Asociácie. Do času konania zhromaždenia, schôdze, je členovi jeho členstvo pozastavené v súlade s článkom VI. týchto stanov.
7. Člen, ktorého členstvo zaniklo podľa bodu 4 písm. d) z dôvodu neuhradenia členského príspevku alebo iného splatného peňažného záväzku voči Asociácii, môže byť za člena opätovne prijatý až po úplnom zaplatení dlžnej sumy.
8. Člen, ktorého členstvo zaniklo z akéhokoľvek dôvodu, nesmie ďalej používať označenie (logo) Asociácie v žiadnej forme a zároveň je povinný vrátiť vydané Osvedčenie o riadnom členstve (certifikát) do 10. pracovných dní od dňa ukončenia členstva na adresu SAPaKS.


Článok VI.
Pozastavenie členstva
1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť predstavenstvo, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského príspevku alebo má voči Asociácii iný splatný peňažný záväzok viac ako 60 dní, a to i čiastočne.
2. O pozastavení členstva môže Predstavenstvo rozhodnúť aj na základe odporučenia Etickej komisie.
3. O pozastavení členstva môže Predstavenstvo rozhodnúť ďalej v prípadoch, kedy člen nereaguje na výzvy, nekomunikuje, nejaví záujem byť členom Asociácie, či je predpoklad, že firma zanikla alebo nevykonáva príslušnú činnosť.
4. O pozastavení členstva môže Predstavenstvo rozhodnúť aj v prípadoch závažného podozrenia z porušenia zákona a etického kódexu do času, kedy prebehne zhromaždenie, schôdza, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou o jeho členstve podľa článku V. bod 4.
5. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa bodu 1 až 3 musí obsahovať určenie lehoty jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
a) na vopred presne učenú dobu, maximálne 18 mesiacov
b) na obdobie do odstránenia príčin, ktoré sú dôvodom pozastavenia členstva.
6. Počas lehoty pozastavenia členstva nemožno uplatňovať práva člena Asociácie.
7. V prípade, že pozastavenie členstva podľa bodu 5 písm. b) trvá dlhšie ako je lehota, je Predstavenstvo povinné zaradiť riešenie otázky predmetného členstva do programu najbližšieho zhromaždenia členov.

Článok VII.
Základné práva a povinnosti členov, kandidátov (ďalej len člen)
1. Každý člen Asociácie má právo aktívne vystupovať pri činnosti Asociácie, zúčastňovať sa na zhromaždení členov a podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie. V súlade s týmito Stanovami má člen právo na prislúchajúci podiel majetku Asociácie v prípade jej likvidácie.
2. Člen je povinný plniť riadne všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii. Vo vzťahu k iným členom Asociácie ako aj k tretím osobám je povinný konať v zmysle týchto Stanov, ako aj ostatných záväzných predpisov Asociácie.
3. Člen je povinný dbať na dobré meno Asociácie, pomáhať ho budovať výkonom svojich činností v očiach zákazníkov i verejnosti, dodržiavať všeobecný etický kódex, právny poriadok spoločnosti a zákony SR.
4. Člen je povinný poskytovať príslušným orgánom Asociácie informácie v rozsahu a termínoch určených Asociáciou, týkajúcich sa prevádzky a pôsobenia ich činnosti na trhu. V sporných prípadoch (ako sú právne úkony ) je povinný poskytovať pravdivé informácie o danej skutočnosti.
5. V prípade porušenia povinností člena podľa bodu 2 a 4, príslušný orgán Asociácie môže členovi nariadiť nápravu a po prípadných nedodržaných termínoch ho aj vylúčiť z Asociácie v zmysle týchto Stanov. V prípade závažného porušenia povinností uvedených v bode 3 tohoto článku, môže využiť predstavenstvo svoje právo (čl. V., bod 4, písm. e) a rozhodnúť o okamžitom vylúčení člena.

Článok VIII.
Členské príspevky
1. Člen - kandidát (ďalej len člen) je povinný zaplatiť Asociácii členský príspevok za kalendárny rok vo výške stanovenej zhromaždením členov. Pri prijímaní za člena je žiadateľ o členstvo povinný zaplatiť členský príspevok vo výške stanovenej predstavenstvom, ale najviac do výšky stanovenej zhromaždením členov pre daný rok.
2. Príspevky podľa bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených predstavenstvom.
3. Člen Asociácie môže požiadať predstavenstvo o odpustenie členského príspevku alebo jeho zníženie najneskôr 30 dní pred konaním výročného zhromaždenia členov. Žiadosť treba podať písomne na adresu Asociácie. Uchádzač o členstvo v Asociácii môže požiadať predstavenstvo o odpustenie členského príspevku alebo jeho zníženie súčasne so žiadosťou o prijatie za člena Asociácie. Člen, ktorému je členský príspevok odpustený alebo znížený nemá právo hlasovať na zhromaždení členov počas obdobia, na ktoré sa úľava vzťahuje.
4. V prípade pozastavenia alebo zániku členstva sa členský príspevok nevracia.


Článok IX.
Zásady hospodárenia
1. Základom financovania Asociácie sú členské príspevky.
2. Asociácia prijíma dary a dobrovoľné príspevky od iných právnických alebo fyzických osôb bez ohľadu na územnú pôsobnosť vrátane darov a iných dobrovoľných príspevkov vlastných členov.
3. Asociácia hospodári so svojím majetkom v súlade s príslušnými predpismi platnými pre hospodárenie združení právnických osôb a rozpočtom, schváleným predstavenstvom Asociácie.
4. Hospodárenie Asociácie podlieha kontrole Hospodárskej komisie Asociácie a jeho výsledky schváleniu zhromaždením členov.


Článok X.
Orgány Asociácie
Orgánmi Asociácie sú:
a) zhromaždenie členov
b) predstavenstvo
c) hospodárska komisia
d) etická komisia


Článok XI.
Zhromaždenie členov
1. Zhromaždenie členov tvoria všetci členovia Asociácie, ktorí majú právo hlasovať. Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 30% členov Asociácie s právom hlasovať.
2.  Ak nie je zvolané zhromaždenie členov uznášaniaschopné, je predstavenstvo povinné zvolať v primeranej lehote, v súlade s bodom 6 tohto článku, náhradné zhromaždenie členov, tak, aby sa konalo do 30 dní. Náhradné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
3.  Zhromaždenie členov:
a) volí a odvoláva členov predstavenstva a členov hospodárskej komisie
b) rozhoduje o zrušení členstva podľa čl. V bodu 4 písm. d) týchto Stanov
c) schvaľuje Stanovy Asociácie, ich zmeny a doplnky
d) rozhoduje o zrušení Asociácie
e) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Asociácie a správu hospodárskej komisie
f) stanovuje výšku členských príspevkov
g) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti zhromaždenia členov.
4. Zhromaždenie členov zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok ako výročné zhromaždenie členov, na ktorom je prerokovaná správa o činnosti a hospodárení Asociácie za uplynulý kalendárny rok, správa hospodárskej komisie, a na ktorom sa stanoví výška členského príspevku pre nasledujúci kalendárny rok.
5. Predstavenstvo je ďalej povinné v lehote od 30 do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zvolať zhromaždenie členov vždy, keď o to požiada aspoň 10 % členov Asociácie.
6. Zvolanie zhromaždenia členov oznámi predstavenstvo všetkým členom zaslaním zápisnice z rokovania alebo hlasovania Predstavenstva, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie o zvolaní Zhromaždenia členov.
7. Predbežný program rokovania zhromaždenia členov stanovuje predstavenstvo zohľadňujúc odôvodnené písomné návrhy členov Asociácie. Predstavenstvo je povinné do hlasovania zhromaždenia členov zaradiť návrhy, ktoré navrhlo aspoň 10 % všetkých členov Asociácie, a to v prípade, ak bude takýto návrh písomne doručený predstavenstvu najmenej 10 dní pred dňom konania zhromaždenia členov. Písomnú pozvánku s uvedením termínu a predbežného programu zasadania zhromaždenia členov zašle predstavenstvo všetkým členom najmenej 20 dní pred dňom jeho konania. Predstavenstvo zverejní program zhromaždenia členov najmenej 5 dní pred jeho konaním.
8. Zhromaždenie členov riadi predseda predstavenstva Asociácie alebo ním poverená osoba.
9. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.
10. Člen môže byť na zhromaždení členov zastúpený svojím štatutárnym zástupcom alebo osobou poverenou na zastupovanie na základe overeného písomného plnomocenstva, pričom mu vzniká hlasovacie právo za daného člena Asociácie.
11. O rokovaní a rozhodnutiach zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica, ktorú obdržia všetci členovia Asociácie do 30 pracovných dní od termínu, v ktorom sa konalo.

Článok XII.
Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
2. Členovia predstavenstva sú volení a odvolávaní zhromaždením členov. Predstavenstvo má minimálne 3 členov. Členovia predstavenstva volia spomedzi seba predsedu a jedného podpredsedu.
3. Činnosť predstavenstva:
a) zvoláva zhromaždenie členov;
b) hospodári s majetkom Asociácie v súlade so schváleným rozpočtom a platnými právnymi predpismi, predkladá zhromaždeniu členov správu o činnosti a hospodárení Asociácie a schvaľuje rozpočet na kalendárny rok
c) zabezpečuje strategické riadenie Asociácie
d) menuje, uzatvára a rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi Asociácie a rozhoduje o ich oprávneniach a pracovných odmenách
e) rozhoduje o prijímaní nových členov
f) rozhoduje o vzniku odborných poradných komisií a menuje ich členov
g) rozhoduje o všetkých ostatných veciach Asociácie, pokiaľ nie sú vyčlenené do pôsobnosti zhromaždenia členov alebo iných orgánov Asociácie
h) schvaľuje normatívne predpisy Asociácie
i) rozhoduje o uložení sankcií, navrhnutých Etickou komisiou
j) menuje a odvoláva členov Etickej komisie.
4. Predstavenstvo zvoláva predseda alebo podpredseda najmenej 1 krát za dva kalendárne mesiace písomnou pozvánkou alebo iným vhodným spôsobom.
5. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Rokovanie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. Predstavenstvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne predsedajúceho. Osoba, ktorá riadila rokovanie, vypracuje zápisnicu z rokovania alebo poverí jej vypracovaním výkonného riaditeľa, ak bol na rokovaní predstavenstva prítomný. Zápisnica z rokovania musí byť členom Asociácie zaslaná v písomnej alebo elektronickej podobe do 7 pracovných dní od rokovania predstavenstva.
6. Predstavenstvo môže prijímať samostatné rozhodnutia. V takomto prípade musia vyjadriť svoje stanovisko všetci členovia predstavenstva. Na schválenie rozhodnutia musí dať súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Výsledky hlasovania takýmto spôsobom musia byť zaznamenané v zápisnici, ktorá musí byť členom Asociácie zaslaná v písomnej alebo elektronickej podobe do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.
7. Člen predstavenstva môže kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť na základe písomného oznámenia o odstúpení, doručeného predstavenstvu. O odstúpení svojho člena predstavenstvo informuje najbližšie zhromaždenie členov.
8. Ak počet členov predstavenstva klesne pod 3, môže predstavenstvo kooptovať člena na obdobie do konania najbližšieho zhromaždenia členov.

Článok XIII.
Hospodárska komisia
1. Hospodárska komisia je kontrolným orgánom Asociácie. Členov hospodárskej komisie navrhuje predseda Asociácie zhromaždeniu, pričom túto komisiu volí a odvoláva zhromaždenie členov. Hospodárska komisia zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu a následne zhromaždeniu členov.
2. Hospodárska komisia má minimálne troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Hospodárska komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica jej členov. Rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov jej prítomných členov, v prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu, prípadne predsedajúceho.
3. Hospodárska komisia kontroluje hospodárenie Asociácie. Správy hospodárskej komisie sa predkladajú výročnému zhromaždeniu členov.
4. Členovia hospodárskej komisie majú právo na prístup ku všetkým účtovným a daňovým dokumentom Asociácie.


Článok XIV.
Etická komisia
1. Etická komisia je orgánom Asociácie, ktorý:
a) sleduje dodržiavanie vnútorných predpisov Asociácie a všeobecne akceptovaných etických princípov v oblasti podnikania
b) prešetruje podnety, týkajúce sa porušovania predpisov Asociácie a ich členov všeobecne akceptovaných etických princípov v oblasti pohrebných a kremačných služieb
c) navrhuje predstavenstvu sankcie voči členom Asociácie
d) navrhuje predstavenstvu zmeny a doplnenia vnútorných predpisov Asociácii.
2. Etická komisia je oprávnená vyžiadať si od člena Asociácie s cieľom prešetriť podnet v zmysle ods. 1 písm. b) potrebné stanovisko, vysvetlenie či iné relevantné informácie a člen Asociácie je povinný takejto žiadosti Etickej komisie bez zbytočného odkladu vyhovieť.
3. Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté právo člena Asociácie na neposkytnutie informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Za obchodné tajomstvo však člen Asociácie nesmie považovať údaje potrebné na prešetrenie predmetného prípadu.
4. Etická komisia môže Predstavenstvu navrhnúť:
a) upozorniť člena Asociácie na nedostatky alebo porušenie povinností, vyplývajúcich z vnútorných predpisov Asociácie alebo všeobecne akceptovaných etických princípov v oblasti kolektívneho investovania
b) uložiť členovi Asociácie opatrenia na nápravu zistených nedostatkov alebo porušenia povinností, vyplývajúcich z vnútorných predpisov Asociácie alebo všeobecne akceptovaných etických princípov v oblasti pohrebných a kremačných služieb
c) zverejniť zistenie nedostatkov v činnosti člena Asociácie alebo zistenie porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z vnútorných predpisov Asociácie alebo všeobecne akceptovaných etických princípov v oblasti pohrebných a kremačných služieb
d) pozastavenie členstva v asociácii.
5. Etická komisia má minimálne 5 členov, ktorých menuje a odvoláva Predstavenstvo. Členovia komisie volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva jej zasadania a riadi jej činnosť.
6. Etická komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná aspoň polovica jej členov. Komisia rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov jej prítomných členov, v prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu, prípadne predsedajúceho.

Článok XV.
Spoločné ustanovenie o orgánoch Asociácie
1. Členmi orgánov Asociácie môžu byť výlučne fyzické osoby. Funkčné obdobie členov Predstavenstva, Hospodárskej a Etickej komisie je päťročné. Ak sa funkčné obdobie člena orgánu skončí v období pred zvolaním zhromaždenia členov, môže príslušný orgán kooptovať nového člena na obdobie do zvolania zhromaždenia členov, pričom na najbližšom zhromaždení členov bude zvolený nový člen príslušného orgánu.
2. Voľby volených orgánov sa uskutočňujú spravidla tajným hlasovaním, pokiaľ zhromaždenie členov neurčí inak. Návrh na voľbu členov volených orgánov Asociácie je oprávnený predložiť ktorýkoľvek člen Asociácie.
3. Členovia orgánov a zamestnanci Asociácie sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli, inak zodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
4. Členom orgánov Asociácie môže Asociácia vyplatiť paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom činnosti člena orgánu a odmeny za vykonávanú činnosť. Výšku paušálnych náhrad členom orgánov schvaľuje Predstavenstvo spôsobom, určeným vnútorným predpisom Asociácie. Výšku ako i spôsob odmeňovania členov orgánov schvaľuje Zhromaždenie členov.
 
 
#