Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px
Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 


 

O násAktuálne informácie pre oblasť pohrebníctva


Aktualizované 18.02.2021
Na Ministerstve vnútra SR sa dnes stretli zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Cieľom pracovného stretnutia bolo riešenie kritickej situácie, v ktorej sa krematória na Slovensku ocitli v dôsledku pandémie. Viac o výsledkoch na našom webe

 
poradenstvo SAPaKS final


Dôležitý oznam. Aktualizované 12.02.2021

Z dôvodu absolútnej vyťaženosti krematória Molnár v Nových Zámkoch sa prevádzka dočasne uzatvára. Viac informácií priamo v Krematóriu Molnár.

Kliknite na oznam vpravo pre zväčšenie.
 

 
covid19_napis-560px72
Aktualizované 11.02.2021 - Od 7. februára 2021 sa menia nariadenia k zákazu vychádzania, kto a kedy sa ne/musí preukazovať negatívnym testom na COVID-19 ale aj zmeny v opatreniach pre zamestnancov. Všetky informácie sú dostupné na stránke MZ SR Korona.gov.sk

Aktualizované 25.1. 2021 - Na našu požiadavku o zaradenie do prvej vlny očkovania prišla odpoveď z MZ SR od Mgr. Michaela Kovácsová. Z odpovede vyberáme:
Ďakujeme Vám za Váš podnet tykajúci sa postupu pre očkovanie skupín spadajúcich pod národnú očkovaciu stratégiu. V mene Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme informovať o bližších informáciách týkajúcich sa postupov pri očkovaní osôb. Na základe novej vládnej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (viď link nižšie) budeme pri očkovaní postupovať podľa daných fáz, ktoré sa odvolávajú na vek a zdravotný stav občanov. Vzhľadom na danú skutočnosť bude očkovanie prebiehať podľa stanovených kritérií. To znamená, subjekty kritickej infraštruktúry a ich zamestnanci budú zaočkovaní podľa platnej vyhlášky uvedenej nižšie. Toto nariadenie platí aj pre individuálne žiadosti o výnimky z očkovania. Zároveň Vás chceme ubezpečiť že, MZSR má za cieľ zaočkovať každého občana SR, ktorý o očkovanie prejaví záujem ako aj stanovuje uvedená vyhláška.

Poznámka: Vyhláška vyšla vo Vestníku 20.1. a schválená bola 19.1. 2021 Náš list so žiadosťou sme zasielali v dostatočnom predstihu aby mohol byť akceptovaný. Pohrebné služby, pracovníci pohrebísk a krematórií nie sú žial ani v tejto novej vyhláške definovaní.

Podľa Uznesenia vlády č.44 od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021. Viac na stránke Zákaz vychádzania - Koronavírus.  Podľa Uznesenia vlády č. 30/2021 platí tento zákaz do 7. februára a medzi výnimky patrí opäť účasť na pohrebe (B.1. č.13 a Bod B.2 č.8.)

Aktualizované 18.1. 2021 - ÚVZ SR vydal aj "Usmernenie" pre prácu pohrebných služieb podpísané Hlavným hygienikom SR PhDr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD.,MPH . (Ide o dokument s odporúčacím charakterom, nie je záväznou interpretáciou uvedenou na Úradnej tabuli ÚVZ SR ani vo Vestníku vlády SR.)

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR. Otvoriť priamo v PDF.

Aktualizované 15.01.2021 - K našim dotazom ohľadom očkovania pracovníkov pohrebných služieb adresovaných kompetentným orgánom sme zatiaľ nedostali odpoveď. Vo formulári na Požiadavku na očkovanie však pribudla voľba skupiny osôb Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici.  Link na formulár: Požiadavka na očkovanie

Aktualizované 11.01.2021 - Uznesenie Vlády č. 1. 2021 zo 6.1.2021. Sprísňujú sa opatrenia v rizikovom okrese Nitra, právo účastniť sa pohrebu však ostáva podľa Uznesenia 156/2021 Vlády SR písm B.) B.1. č. 8. zachované. Zoznam uznesení

Podľa Vestníku vlády čiastka 2 zo 7.1.2021 sa podľa vyhlášiek č. 2.,3.,4.  uverejnených na stránke ÚRADNÁ TABUĽA ÚVZ SR podmienky účasti na pohreboch nemenia, počet 6 osôb ostáva zachovaný.

Aktualizované 05.01.2021 - Výklad počtu osôb ktoré sa môžu zúčastniť pohrebu. Upresnenie zaslali z ÚVZ SR, odbor komunikácie Marek Eliáš, pre Ringier Axel Springer SK. Mail sa nachádza v redakcii www.pohrebnictvo.sk v mailoch www.sapaks.sk

Citujeme výklad: Do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek. Osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...). V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Link na vyhlášku 77. vo Vestníku vlády SR

covid19_panak-560px72Aktualizované 02.01.2021 Po mimoriadnom zasadaní Vlády (31.12.2020) vydal ÚVZ SR opatrenie čiastka 38/2020 Vyhláška č. 77. vo Vestníku vlády. Zo zákazu činnosti prevádzok sú vyňaté pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá na ktoré sa toto obmedzenie nevzťahuje podľa: Vyhláška č. 77. § 1 (2) písm. p). Na pohreboch sa však môže zúčastniť len 6 osôb. Vyhláška č. 77. § 4 (2) písm. b)
Stránka ÚVZ SR kde sa nachádza Vyhláška 77.
Link na vyhlášku 77. vo Vestníku vlády SR

Očkovanie
Na adresu Asociácie prichádzajú podnety týkajúce sa očkovania proti Covid 19 pre pracovníkov pohrebných služieb. Podľa stratégie očkovania, ktorá je uverejnená na stránke Ministerstva zdravotníctva pod názvom: Národná stratégia očkovania proti ochoreniu Covid - 19 v podmienkach SR, by pracovníci pohrebných služieb mali spadať pod kategóriu "Pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)" a tí by mali byť očkovaní v rámci prvej vlny viď Stratégia očkovania Covid 19 bod 3. Realizácia vakcinácie, 3.1 Prioritné skupiny realizácie vakcinácie bod A Prvá vlna strana 8,9. Asociácia sa obráti na kompetentných s otázkami ohľadom vakcinácie. Odpoveď uverejníme tu na našich stránkach.

Stratégia očkovania Covid 19

Na stránke korona.gov.sk spustili pilotný registračný formulár pre prihlásenie (objednanie) sa na očkovanie. Zatiaľ sa môžu registrovať zdravotníci, zamestnanci DSS, upratovacích firiem v nemocniciach a terénni sociálni pracovníci. 
 

Aktualizované 28.12.2020 V nedeľu 27. 12. 2020 prišlo k zmene. Vo Vestníku vlády čiastka 33/2020 sa vo Vyhláške 67. nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Opatrenia sa týkajú osôb v osobitnom režime (pozri § 4 vyhlášky 67.)

Vo vzťahu k priebehu pohrebných obradov prichádza k týmto zmenám. Upresňuje sa pojem Miesto izolácie § 2 (5) písm d) a Miesto karantény § 3 (7) písm d). Podľa týchto ustanovení sa môžu pohrebných obradov zúčastniť aj ľudia zosnulej blízkej osoby, ktorí sú v izolácii alebo karanténe za dodržania podmienok:
1. odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu,
2. horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a
3. dodržiavať hygienu rúk

Stránka kde sa nachádza Vyhláška 67.
Link na Vyhlášku 67.


V stredu 16. decembra rokovala Vláda SR, ktorá prijala sprísňujúce opatrenia pre Slovensko tzv. Lockdown, ktorý bude platiť od 19. 12. 2020 piatej hodiny ráno. Písomnú informáciu vo forme Vyhlášky vydal 17.12.2020 ÚVZ SR.

Vyhláška 44. z čiastky 26/2020 hovorí v § 1 a § 2 o povinnostiach občanov pri prechode hraníc. Tieto povinnosti sa podľa § 4 písmena e) nevzťahujú na zamestnancov Pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu pozostatkov a ostatkov určených k pochovaniu alebo spopolneniu, pričom sú povinní cit: 
1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk


Vyhláška 45. z čiastky 26/2020 hovorí o uzatvorení prevádzok, vrátane tých, ktoré poskytujú služby. Podľa § 4 písm q) sa tieto ustanovenia netýkajú pohrebných služieb, pohrebísk a krematórií.

Vyhlášky nájdete na Úradnej tabuli ÚVZ SR alebo konkrétne priamo v PDF.

Ostatné opatrenia, ktoré neboli zrušené.
1. Pohreby - rozlúčky konané v domoch smútku, krematóriách alebo v iných uzavretých priestoroch sa riadia všeobecným nariadením pre iné priestory ako napr. obchody. Na jednu osobu musí byť v interiéri vyhradený priestor min 15 metrov štvorcových. Nosenie rúšok je samozrejmosťou.

2. Pohreby - rozlúčky konané na voľnom priestranstve sa riadia pravidlom nosenia rúšok, minimálnymi rozostupmi 2 metre a počet účastníkov nie je nijako inak limitovaný.

ÚVZ SR vydal aj "Usmernenie" pre prácu pohrebných služieb. Ide o dokument s odporúčacím charakterom, nie je záväznou interpretáciou uvedenou na Úradnej tabuli ÚVZ SR ani vo Vestníku vlády SR.

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR. Otvoriť priamo v PDF.Staršie Opatrenia, ktoré (čo sa týka výnimiek pre PS) neboli zrušené ani zmenené.

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 Pri ohrození verejného života, výnimka Pohreby

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/8323/2020 Pri ohrození verejného života, povinnosť nosenia rúšok


 

 

 

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia

 
Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku
 
Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19, viac v tomto článku
 

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia

 
Vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa vyjadrilo k súčasnej situácii na Slovensku ohľadom šírenia Covid 19 v spojitosti s činnosťou pohrebných služieb. Aktuálne video nájdete na našom portáli.


Upozornenie:

Vážení kolegovia

 
Upozornenie EFFS (Európska federácia pohrebných služieb)
Z dôvodu šíriaceho sa vírusu Covid 19 (koronavírus) zrušili organizátori medzinárodnú výstavu z oblasti pohrebníctva v Bologni.

Nový termín nasledujúcej výstavy je 25. - 27. február 2021
 

 


História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
 

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste
 
 
 
#