Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Náklady na pohreb

Náhrada nákladov spojených s pohrebom


Kto má nárok
Na náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má za podmienok ustanovených zákonom (viď podmienky nároku) ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. Na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti.

Uplatnenie nároku
Prvým predpokladom začatia konania o náhradu nákladov spojených s pohrebom je uplatnenie si nároku oprávnenej osoby podaním žiadosti o túto úrazovú dávku na tlačive Sociálnej poisťovne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku
Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil.

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa zákona považujú najmä:
a) náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so  zabezpečením pohrebu;
b) náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou;
c) cintorínske poplatky;
d) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule;
e) náklady na úpravu hrobu.

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu
a) jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 3 000 Sk pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa;
b) cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Výška dávky
Suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je najviac 50 000 Sk (§ 101 ods. 3 zákona). Na zvyšovanie tejto sumy platí § 101 ods. 3 zákona a limit bol každoročne valorizovaný. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom platná od 1. januára 2009 je 2 255,56 EUR.

Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 3 000 Sk - od 1. januára 2009 je to v eurách 99,59 EUR pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa (§ 101 ods. 4 písm. a). Suma náhrady cestovných výdavkov a výdavkov na smútočné ošatenie je pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti najviac 50 000 Sk (§ 101 ods. 5 zákona). Na zvyšovanie tejto sumy platí § 101 ods. 5 zákona a limit bol každoročne valorizovaný. Maximálna suma náhrad výdavkov spojených s pohrebom platná od 1. januára 2009 je 2 255,56 EUR.
Poznámka: Na náhradu nákladov spojených s pohrebom sa nevzťahuje obmedzenie sumy dávky podľa § 111 ods. 2 zákona.

Dôležité informácie
Maximálne sumy náhrad podľa predchádzajúcich odsekov, ktoré sú platné k 31. decembru kalendárneho roka sa zvyšujú vždy od 1. januára nasledujúceho roka o percento zvýšenia dôchodkovej dávky, určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa § 82 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Zvýšenie maximálnych nebolo v roku 2005 vykonané podľa § 82 zákona ale mimoriadne, a to indexom 1,075 podľa § 293e zákona v znení zákona č. 244/2005 Z. z na sumu 53 750 Sk.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom (§ 101 ods. 2) a maximálna suma úhrnu výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti ((§ 101 ods. 4) sa podľa § 101 ods. 3 a 5 zákona od roku 2006 zvyšovala.

Od 1. júla 2006:
•zo sumy 53 750 Sk o 5,95 % na sumu 56 949 Sk
Od 1. júla 2007:
•o 6,25 % na sumu 60 509 Sk
Od 1. júla 2008:
•zvýšila o 5 % na sumu 63 535 Sk
 
#