Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Povinnosti dedičov - živnostník

 

Povinnosti dedičov po zomrelom živnostníkovi

 
Súčasťou života nás všetkých je aj vedomie že my, aj naši blízki raz odídeme tam, odkiaľ už nieto návratu. Smrťou človeka sa ale všetko nekončí. Určite nie pre tých, ktorí ostávajú a na pleciach ktorých ostávajú predovšetkým povinnosti súvisiace so smrťou blízkeho.

Teraz trochu čierneho humoru. Hovorí sa že len dve veci v živote sú isté: dane a smrť. A na túto kombináciu netreba zabúdať ani v prípade, ak niekto blízky zomrie.

Základné povinnosti po smrti živnostníka
Každý subjekt, ktorý začal so samostatnou zárobkovou činnosťou je povinný, splniť si oznamovacie povinnosti pri začatí podnikania voči všetkým inštitúciám, voči ktorým budú vznikať právne nároky aj záväzky v súvislosti s výkonom živnosti. Takúto oznamovaciu povinnosť treba splniť aj pri skončení podnikania. Smrťou daňovníka sa podnikanie končí. A túto skutočnosť treba oznámiť aj na príslušných úradoch. Rozdiel je len v tom, že za zomretého daňovníka sú povinní splniť oznamovaciu povinnosť dediči.

Sociálna poisťovňa
V prípade že bol živnostník povinný platiť príspevky a poistné do fondov sociálnej poisťovne, do 8. dní odo dňa úmrtia sú dediči povinní predložiť úmrtný list na príslušnej pobočke SP spolu s vypísaným registračným listom fyzickej osoby ako odhláškou.

Zdravotné poisťovne
Do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne, v ktorej bol živnostník zdravotne poistený sa bezodkladne doručí kartička poistenca a úmrtný list živnostníka.

Živnostenský úrad
Do 15-tich dní po úmrtí živnostníka sú dediči povinní nahlásiť ukončenie činnosti zomretého. Ak chce v činnosti pokračovať dedič, do doby ukončenia dedičského konania a získania oprávnenia na podnikanie dedičom, sa na živnostenskom liste zomretého vyznačí jeho pokračovateľ. Pokračovanie v živnosti sú dediči povinní oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa.

Daňový úrad
V lehote 15 dní po smrti daňovníka sú pozostalí povinní nahlásiť zákonného zástupcu.
Ktoré osoby môžu a za akých podmienok po smrti podnikateľa (živnostníka) pokračovať v živnosti upravuje živnostenský zákon v ustanovení § 13. V zmysle § 13 ods. 1 živnostenského zákona, ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva:
• dediči zo zákona, ak niet dediča zo závetu,
• dediči zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
• pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písm. b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
• správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

Daň z príjmov
V lehote do 3 mesiacov od smrti daňovníka sú dediči povinní podať daňové priznanie. Ak je dedičov viac, títo sa dohodnú, ktorý z nich podá daňové priznanie. Správca dane môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v prípade, ak o to zákonný zástupca požiada najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Daňový základ zomretého daňovníka sa upravuje tak, ako by sa skončilo podnikanie. K daňovému základu sa pripočítajú pohľadávky a zásoby materiálu a tovaru a odpočítajú sa záväzky, ktoré by v prípade úhrady boli považované za daňový výdavok.

Ostatné priame dane
Tiež je potrebné ohlásiť ukončenie daňovej povinnosti dane z motorových vozidiel, prípadne iné, ktoré daňovníkovi vznikli v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.

Daň z pridanej hodnoty
Zákon o DPH neupravuje v ustanovení § 83 osobe pokračujúcej v živnosti po skončení konania o dedičstve, resp. po skončení posledného zdaňovacieho obdobia povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň. Povinnosť odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii však upravuje zákon o DPH v ustanovení § 81 ods. 5 posledná veta. Osoba pokračujúca v živnosti sa od úmrtia poručiteľa do skončenia konania o dedičstve považuje za platiteľa dane a v zmysle cit. ustanovenia, platiteľ dane je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.

Posledným zdaňovacím obdobím osoby pokračujúcej v živnosti je zdaňovacie obdobie, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Správca dane neurčuje posledné zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Zákon o DPH v ustanovení § 83 ods. 2 jednoznačne ustanovuje posledné zdaňovacie obdobie pre osobu, ktorá pokračovala pri úmrtí fyzickej osoby v živnosti. Osoba pokračujúca v živnosti daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie predkladá v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia v zmysle § 78 ods. 1 zákona o DPH a v tej istej lehote je splatná aj vlastná daňová povinnosť.

Ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, potom jeho právny nástupca alebo zástupca ustanovený daňovým úradom má povinnosť podať daňové priznanie. Posledným zdaňovacím obdobím, ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, je zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k úmrtiu platiteľa. Daňový úrad nevydáva rozhodnutie o určení posledného zdaňovacieho obdobia, pretože zákon o DPH v § 83 ods. 3 jednoznačne ustanovuje posledné zdaňovacie obdobie.

Platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň zaniká uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia. Všetky pohľadávky a záväzky voči štátnym inštitúciám sa zahrnú do dedičského konania.

 
 
 
#