Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Zasadanie predstavenstva 24.09.2013 zapisnica

Zápisnica zo zasadania predstavenstva Slovenskej asociácie
pohrebných a kremačných služieb
v Bratislave, dňa 24. 09. 2013
 

 
 
Zasadania sa konalo v sídle asociácie, na Trojičnom námestí 12, v Bratislave a zúčastnili sa na ňom všetci členovia predstavenstva SAPaKS, viď prezenčná listina.
 
Program zasadania:
 
1.    Zahájenie
2.    Prejednanie konania ARON,Tomáš Juhásik Liptovský Mikuláš
3.    Návrh na vylúčenie člena - hlasovanie
4.    Prejednanie sťažnosti PS a dodávateľov na PS Susan, Zuzana Komžíková, Bojnice
5.    Návrh na vylúčenie člena - hlasovanie
6.    Záver
 
 
1.    bod programu:
Zasadnutie zahájil predseda SAPaKS, pán Ladislav Stríž, privítal prítomných.
 
2.    bod programu:
Na základe vyžiadaných materiálov šetrenia RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši a šetrenia PZ SR, ktoré preukázalo konanie v rozpore s § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ďalej porušenie povinností uvedených v § 8 ods. 4 písm. d) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a  z toho vyplývajúceho poškodzovania dobrého mena SAPaKS - Stanovy čl. VII, bod 3, navrhol podpredseda Vladimír Ecker využiť právo predstavenstva podľa čl. V. bod 4, písm. e) s prihliadnutím na čl. VII., bod 5., a hlasovať o vylúčení člena.
 
3.    bod programu:
Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dal o návrhu na vylúčenie člena hlasovať. Všetci členovia predstavenstva sa v hlasovaní vyjadrili za vylúčenie PS ARON, Tomáš Juhásik zo SAPaKS.
 
4.    bod programu:
  Na základe opakovaných sťažností na PS Susan zo strany členov asociácie, zo strany iných PS v danom regióne (viď Zápisnica zo stretnutia v Prievidzi zo dňa 19.9.2013) a z toho vyplývajúceho poškodzovania dobrého mena SAPaKS - Stanovy čl. VII, bod 3, ako aj sťažností zo strany dodávateľov voči ktorým si PS Susan neplnila povinnosti vyplývajúce z obchodného zákonníka a ďalej na základe neuhradenia členského príspevku člena asociácie za rok 2013 ku dnešnému dňu (čl. V. bod 6), navrhol podpredseda Vladimír Ecker využiť právo predstavenstva podľa čl. V. bod 4, písm. e) s prihliadnutím na čl. VII., bod 5., a hlasovať o vylúčení člena PS Susan zo Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb.
 
5.    bod programu:
Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dal o návrhu na vylúčenie člena hlasovať. Všetci členovia predstavenstva sa v hlasovaní vyjadrili za vylúčenie PS Susan, Zuzana Komžíková zo SAPaKS.
 
6.    bod programu:
V závere predseda poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadanie.
 
V Bratislave, 24. 09. 2013
#