Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Zasadanie predstavenstva 09/2103 zápisnica

 

Zápisnica

 
 

zo zasadania predstavenstva Slovenskej asociácie
pohrebných a kremačných služieb
v Bratislave, dňa 18. 09. 2013

 
 
 
 
Zasadanie sa konalo v sídle asociácie, na Trojičnom námestí 12, v Bratislave a zúčastnili sa na ňom všetci členovia predstavenstva SAPaKS, viď prezenčná listina.
 
 
Program zasadania:
 
1.    Zahájenie
2.    Príprava obsahu výročnej členskej schôdze 2013
3.    Návrh na prijatie nových členov
4.    Hlasovanie o prijatí členov
5.    Príprava pozvania žiadateľov o vstup do SAPaKS
6.    Riešenie omeškania platieb členských príspevkov
7.    Diskusia
8.    Záver
 

1.    bod programu:
Zasadnutie zahájil predseda SAPaKS, pán Ladislav Stríž, privítal prítomných.
 
2.    bod programu:
Navrhnutie termínu výročnej členskej schôdze predložil V. Ecker. Návrh o jednotlivých bodoch VČS 2013.
 
3.    bod programu:
Návrh na prijatie za riadnych členov asociácie predniesol Ladislav Nádaský, zdôraznil, že všetci navrhovaní kandidáti splnili a spĺňajú podmienky prijatia, a v súlade s článkom III., bod 5., a prijať ich tak za riadnych členov.
 
4.    bod programu:
  Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dal o návrhu člena predstavenstva „O prijatí nových členov“ hlasovať. Všetci členovia predstavenstva sa v hlasovaní vyjadrili za prijatie navrhovaných kandidátov.
 
V súlade so stanovami asociácie, podľa článku III. a článku V. bod 2. boli za riadnych členov prijatí:
-          Pohrebníctvo Anton Adamovič, Červeník
-          Pohrebná služba ERA, Marek Kolarčík, Prešov
-          Pohrebná služba Jozef Laca,  Svidník
-          Pohrebná služba Mária Trembačová, Poprad - Veľká
-          Pohrebná služba Anjel, Jana Kubinská, Liptovský Hrádok
 
5.    bod programu:
Na základe žiadosti o prijatie za kandidátov sa predstavenstvo rozhodlo pozvať na osobný pohovor všetkých žiadateľov, aby predložili potrebné doklady pre overenie spôsobilosti na základe Zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
 
6.    bod programu:
Vladimír Ecker navrhol osloviť listom všetkých riadnych členov, ktorí meškajú s platbami členských príspevkov, s termínom uhradenia do jedného mesiaca. V prípade neuhradenia a nepožiadania o odklad, bude ich členstvo pozastavené.
 
 
7.   bod programu:
V diskusii sa prediskutovala súčasná situácia v oblasti pohrebných služieb na Slovensku. Prítomní ocenili činnosť redakcie Slovenského pohrebníctva, ktoré svojim obsahom výrazne prispieva k dobrému menu Asociácie.
 
8.    bod programu:
V závere predseda poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadanie.
 
 
V Bratislave, 18. 09. 2013
 
#