Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Výročná členská schôdza 2014

12.12.2014

Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 12. decembra 2014.

Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v nasledujúcom roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, výberu a výšky členských príspevkov a predstavenia nového produktu SAPaKS pri spolupráci s novou poisťovňou poskytujúcou poistenie pohrebných nákladov.

V uplynulom roku vyvinula asociácia úsilie na zviditeľnenie a začlenenie sa do erópskej štruktúry pohrebných služieb. O niektorých našich aktivitách informovala i EFFS vo svojom spravodaji. Z akcií môžeme spomenúť tie najdôležitejšie.
 
- Prípravné stretnutie Konferencie štátov V4 konané v hoteli Astra Bratislava
- Nadviazenie kontaktov so španielskymi zástupcami pohrebníctva a návšteva Funer Mostra vo Valencii
- Účasť na výstave Kamenár 2014
- Účasť na Valnej hromade Sdružení pohřebnictví v ČR
- Účasť na konferencii celosvetovej FIAT-IFTA v Dusseldorfe
- Účasť na konferencii maďarských pohrebných služieb v Ostrihome
- Účasť na výročnej členskej schôdzi EFFS vo Viedni
- Organizácia Konferencie V4 v Trenčíne
- Príprava a realizácia výstavy Slovak Funeral v Trenčíne
- Súťaž družstiev štátov V4 vo výkope hrobu

V súlade so stanovami asociácie, podľa článku III. a V. bod 2. boli za riadnych členov prijatí:
- Krematórium Molnár, Nové Zámky
- Krematórium Nitra
- Pohrebná služba Pánisová, Nitrianske Rudno
- Parte s.r.o. Miroslav Mičo
- Nezábudka, Rožňava
- Archa Belá, Spišská Belá
- Pohrebníctvo Florena, Daniel Cibula

V neposlednom rade sa riešila otázka výšky členského príspevku a spôsob úhrady. Každý z prítomných sa jednotlivo vyjadril k jeho výške a odsúhlasil jeho výber. Taktiež sa dohodlo, že platby za rok 2014 by mali byť zrealizované do konca roku. Tým členom, od ktorých platba nepríde do 15. januára bude členstvo pozastavené a od 1. februára zrušené.

Späť na prehľad Zasadania, schôdze


IMG_4659

IMG_4660

IMG_4661

IMG_4662

IMG_4663