Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

titulka ku 25.11.21

25.11.2021

Aktuálne informácie pre
oblasť pohrebníctva


Aktualizované 11. 10. 2021 platí aktuálne aj dnes 22.10.2021
Dňa 16.8. bol aktualizovaný Covid Automat na verziu 4.1 v praxi to znamená, že režim prevádzok sa delí na tri možné: (1) základ (t.j. neočkované a netestované osoby, ktoré ochorenie COVID-19 ešte neprekonali); (2) OTP (plne očkované, alebo testované osoby, alebo osoby po prekonaní ochorenia COVID-19); (3) režim pre plne (kompletne) zaočkované osoby. Strana 3 a 6 verzie Covid automat 4.1.
Opatrenia pre jednotlivé nastavenia (1,2,3) sa tak môžu líšiť podľa okresov a miest. Aké podmienky Covid automatu platia pre vaše mesto, obec a konkrétne prevádzky či podujatia sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat - vyber mesto.

ÚVZ SR aktualizoval opatrenia s príchodom tretej vlny pandémie Covid 19, a to v 4 vyhláškach, ktoré vyšli vo Vestníku vlády. Pozrime sa na ne bližšie.

Vyhláška č. 252 týkajúca sa "Izolácie a Karantény"
Pracovníci Pohrebných služieb sú osobami v osobitom režime a môžu svoju prácu vykonávať za podmienok určených touto Vyhláškou § 4 Platí od 11.10.2021

Vyhláška č. 253 o "Uzatváraní prevádzok"
Podľa § 2 sa v okresoch s 3 stupňom ohrozenia podľa Covid automatu uzatvárajú aj prevádzky poskytujúce služby. Podľa bodu 2) v tomto paragrafe,písmeno q) sa tento zákaz nevzťahuje na Pohrebné služby, Pohrebiská a Krematóriá. Platí od 11.10.2021

Vyhláška č. 254 o "Hromadných podujatiach"
V § 4 sú uvedené podmienky poriadania hromadných podujatí. Pre pohreby a pohrebné služby platí zvýšená povinnosť používania dezinfekčných prostriedkov a to aj pri dezinfekcii predmetov používaných pri obradoch. Platí od 11.10.2021

Vyhláška č. 255 o "Cezhraničnom styku"
Prechod hraníc a podmienky izolácie či karantény definuje § 6 písm d) bod 1.2.3., a § 8 písm l). Platí od 15.10.2021

Aktualizované 19. 7. 2021covid19_napis-560px72
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia ku karanténnym obmedzeniam uvedeným vo vyhláške č. 231 zo dňa 16.7. 2021 vo Vestníku vlády. Opatrenia nijako neobmedzujú organizáciu pohrebov ani činnosť pohrebných služieb a ich pohyb v rámci prekročenia hraníc na vstupe i výstupe.

Opatrenia sa odvolávajú na Covid Automat, ktorý tieto povinnosti špecifikuje. Opatrenia sa tak môžu líšiť podľa okresov a miest. Do akého stupňa varovania podľa Covid automatu patrí vaše mesto, obec sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat.

Aktualizované 6. 7. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia ku karanténnym obmedzeniam uvedeným vo vyhláške č. 226 zo dňa 2.7. 2021 vo Vestníku vlády. Opatrenia nijako neobmedzujú organizáciu pohrebov ani činnosť pohrebných služieb.

Opatrenia sa odvolávajú na Covid Automat, ktorý tieto povinnosti špecifikuje. Opatrenia sa tak môžu líšiť podľa okresov a miest. Do akého stupňa varovania podľa Covid automatu patrí vaše mesto, obec sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat.

Aktualizované 28. 6. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí vyhláškou č. 223 z 25. júna uvedenou vo Vestníku vlády.

Opatrenia sa odvolávajú na Covid Automat, ktorý tieto povinnosti špecifikuje. Opatrenia sa tak môžu líšiť podľa okresov a miest. Do akého stupňa varovania podľa Covid automatu patrí vaše mesto, obec sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat.

Aktualizované 20. 6. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia týkajúce sa povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vyhláškou 219 zo 16. júna, ďalej opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí vyhláškou 216 z 10. júna, opatrenia k obmedzeniam prevádzok vyhláškou 217 z 10. júna a opatrenia ku karanténnym povinostiam osôb pri vstupe na územie SR vyhláškou 218 z 10. júna 2021

Opatrenia sa odvolávajú na Covid Automat, ktorý tieto povinnosti špecifikuje. Opatrenia sa tak môžu líšiť podľa okresov a miest. Do akého stupňa varovania podľa Covid automatu patrí vaše mesto, obec sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat.Aktualizované 8. 5. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí medzi ktoré zadefinoval aj pohrebný obrad Vyhláškou č. 203 uvedenou vo Vestníku Vlády, ktorá nadobúda účinnosť dňom 10.5.2021 (ZRUŠENÉ Vyhláškou 208/2021 od 17.5.2021)

covid19_panak-560px72 Obmedzenie počtu účastníkov pohrebného obradu definuje Vyhláška č. 203 takto:

§ 1 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu

Podľa § 2 - Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí platí pod písmenom
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
h) 2. zákaz podávania rúk
Ďalej platí podľa písmena:
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami;
to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
(ZRUŠENÉ Vyhláškou 208/2021 od 17.5.2021)

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR zo dňa 16.2.2021. Otvoriť priamo v PDF. Stiahnuť si ho môžete aj z tohoto webu asociácie kliknite sem.

 
 


Vážení kolegovia
 
Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku
Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19, viac v tomto článku
 
 
 


História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste