Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Opatrenie ÚVZ SR pohreby

08.05.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava


Číslo: OLP/3881/2020 Bratislava 06.05.22020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení a dopĺňa nasledovne:

I. V odseku „Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. povinnosť“ sa vypúšťa veta „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,“ a nahrádza sa vetou „Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,“

2
II. S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných podmienok:
- vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
- pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Pri činnosti štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcu zvýšenú sociálnu a politickú aktivitu obyvateľstva bolo vhodné a prijateľné pristúpiť k uvoľňovaniu režimu organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov

3 územnej samosprávy, a to za zachovania ostatných už stanovených podmienok uloženým pre činnosť týchto orgánov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020 bolo dňa 5. 5. 2020 doplnené opatrením č. OLP/3796/2020, podľa ktorého sa zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia s účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto opatrení. Súčasťou vyššie uvedených hromadných podujatí cirkevnej povahy sú aj pohrebné obrady. Nakoľko pohrebné obrady patria medzi spoločenské obrady neodkladnej povahy, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považoval za náležité upraviť obdobný režim k občianskym pohrebným obradom.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky


Originál vyjadrenia ÚVZ SR v pdf