Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

O nás ku 8.12.2022 po covide

uputavka


Aktuálne informácie pre
oblasť pohrebníctva

Aktualizované 16. 5. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia  Vyhláškou č. 208 uvedenou vo Vestníku Vlády, ktorá nadobúda účinnosť dňom 17.5.2021. Podľa § 3 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu už podľa písmena e) nemusí organizátor pohrebného obradu dohliadať na počet prítomných.

Aktualizovali sa tiež opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest Vyhláškou 206/2021 uvedenou vo Vestníku Vlády, ktorá nadobúda účinnosť dňom 17.5.2021. Naďalej platí v interiéroch prekrytie respirátormi bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

Pre exteriér platí Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa podľa §3 (3) písmeno c) nevzťahuje na osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.

Do akého stupňa varovania podľa Covid automatu patrí vaše mesto, obec sa môžete dozvedieť kliknutím na tento odkaz: Covid automat.

Aktualizované 8. 5. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí medzi ktoré zadefinoval aj pohrebný obrad Vyhláškou č. 203 uvedenou vo Vestníku Vlády, ktorá nadobúda účinnosť dňom 10.5.2021 (ZRUŠENÉ Vyhláškou 208/2021 od 17.5.2021)

covid19_napis-560px72 Obmedzenie počtu účastníkov pohrebného obradu definuje Vyhláška č. 203 takto:

§ 1 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu

Podľa § 2 - Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí platí pod písmenom
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
h) 2. zákaz podávania rúk
Ďalej platí podľa písmena:
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami;
to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
(ZRUŠENÉ Vyhláškou 208/2021 od 17.5.2021)

Aktualizované 29. 4. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia k režimu vstupu do vonkajších a vnútorných priestorov prevádzok a zariadení zamestnávateľa Vyhláškou č. 197 uvedenou vo Vestníku Vlády. V prípade pohrebných služieb to znamená, že pozostalí nie sú nijako obmedzovaní pri samotnom pohrebe.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

písmeno s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby


Aktualizované 28. 4. 2021
ÚVZ SR aktualizoval opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vo Vyhláške č. 196 uvedenej vo Vestníku Vlády. Výnimky pre organizovanie pohrebných obradov ostali zachované tak ako sú uvedené vo Vyhláške č. 194 (viď nižšie)

Aktualizované 23. 4. 2021covid19_panak-560px72
ÚVZ SR Vyhláškou č. 194 vo Vestníku vlády upravuje pravidlá týkajúce sa pohrebov. Citujeme z predmetnej vyhlášky:
§ 4 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu

Podľa Vyhlášky č. 195 vo Vestníku vlády sa obmedzenia ako je karanténa a izolácia pri prekročení hraníc nevzťahuje na osoby vykonávajúce činnosť ako zamestnanci pohrebných služieb § 4 písm d) a taktiež na osoby, ktoré prekračujú hranice smerom dovnútra i von za účelom krátkodobého pobytu na pohrebnom obrade (§ 7 (1) písm. l).

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR zo dňa 16.2.2021. Otvoriť priamo v PDF. Stiahnuť si ho môžete aj z tohoto webu asociácie kliknite sem.


Aktualizované 5. 3. 2021
V spolupráci krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa prijali opatrenia, ktoré by mali pomôcť pohrebným službám najmä v prípade nedostatku miest na uloženie zosnulých do času ich pochovania či kremácie. So svojou situáciou, so žiadosťou o radu alebo pomoc sa môžu pohrebné služby obrátiť priamo na asociáciu, ktorá informácie posunie kompetentným.

Píšte na mail k tomuto účelu zriadený: info@sapaks.sk

Mail musí obsahovať kontaktné údaje, na anonymné žiadosti alebo oznámenia nebudeme reagovať.
 
Aktualizované 18.02.2021
Na Ministerstve vnútra SR sa dnes stretli zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Cieľom pracovného stretnutia bolo riešenie kritickej situácie, v ktorej sa krematória na Slovensku ocitli v dôsledku pandémie. Viac o výsledkoch na našom webe
 
 


Vážení kolegovia
 
Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku
Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19, viac v tomto článku
 
 
 


História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste
 
 
 
#