Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Konferencia V4 o pohrebníctve

07.11.2014

Odborníci z oblasti pohrebníctva, medicíny a štátnych úradov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa stretli na prvej medzinárodnej konferencii pod názvom „Právo na ľudskú dôstojnosť,“ kde sa dohodli na spoločných záujmoch, pričom spoločné postupy deklarovali v schválenej multilaterálnej rezolúcii krajín V4. Prvé odborné podujatie tohto typu vo Višegrádskom priestore sa uskutočnilo v dňoch 5-6. novembra 2014 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
 
Iniciátorom odborného podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. (SAPaKS). Organizácii medzinárodnej konferencii Právo na ľudskú dôstojnosť predchádzalo pracovného stretnutie prípravného výboru, ktoré sa konalo 31. januára 2014 v Bratislave za účasti zástupcov z krajín V4. „Vznikom SAPaKS sa na Slovensku začala otvorenosť pohrebníctva voči občanom i médiám, ale zároveň tu vznikla aj možnosť kontroly v tomto odvetví našej ekonomiky.

Asociácia začala združovať subjekty, ktoré vsadili na odbornosť a kvalitu. Asociácia sa stala nielen navrhovateľom ideálneho smerovania podnikateľov v oblasti, ale výraznom mierou sa pričinila o prijatie nového zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorý nanovo stanovil pravidlá a bol prijatý s nadšením všeobecnou verejnosťou i odborníkmi aj z radou štátnych orgánov. Urobiť si poriadok doma bolo hlavným predpokladom riešenia situácie slovenského pohrebníctva pri začleňovaní sa do európskych štruktúr. Tento vysoko položený cieľ sa podaril dosiahnuť počas historicky krátkeho obdobia, ktorý stál však nemálo úsilia, hlavne pri prezentácii asociácie a pohrebníctva v zahraničí,“ povedal v príhovore predseda programového výboru konferencie a predseda SAPaKS Ladislav Stríž s tým, že v súčasnosti sme sa dostali do obdobia, kedy je potrebné zjednotiť a zosúladiť postupy krajín V4, ktoré predstavujú de facto bývalý východný blok. Potenciál konferencie sa podľa predsedu SAPaKS Ladislava Stríža nachádza vo vzniku  komisie V4 ako i v odporúčacích dokumentoch, ktoré budú môcť využiť všetky zúčastnené krajiny pri prijímaní a tvorbe vlastných pravidiel na svojom území. “Tento krok za nás nemohli urobiť žiadne organizácie na poli pohrebníctva v Európe, toto si musíme urobiť sami, až potom je reálna šanca stať sa akceptovateľným subjektom pre všetky už dávno fungujúce organizácie,“ dodal predseda SAPaKS Ladislav Stríž.
 
Prítomným sa prihovoril prezident EFFS
Ďalej na konferencii vystúpil výkonný riaditeľ Európskej federácie pohrebných služieb (European Federation of Funeral Services) Dr. Rolf Lichtner z Nemecka, ktorý sa poďakoval organizátorom za pozvanie, a prítomných informoval o aktuálnych témach, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú odborníci z EFFS. Účastníkov konferencie ďalej informoval o aktuálnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením ebola, ako aj o potrebe schválenia právneho predpisu, ktorý bude platiť v celej Európskej únii.
 
Prednášky v piatich odborných sekciách
Program konferencie bol rozdelený do piatich sekcií. Prvá sekcia sa venovala budúcnosti pohrebníctva štátov V4, východiskám vedúcim ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadkam pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka. V rámci tejto sekcie vystúpil viceprezident Poľského združenia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA Marek Cichewicz s prednáškou na tému medzinárodného transportu zosnulých a potrebe zosúladenia zákona. Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž sa venoval budúcnosti pohrebníctva štátov V4, pričom prítomných informoval o multilaterálnej dohode. Konferencia následne pokračovala poobedným programom v druhej a tretej sekcii. Témou druhej sekcie bola platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujmu zachovania práva na ľudskú dôstojnosť. Béla Puskás hovoril o pohrebných službách a právnej reforme v Maďarsku a JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. sa v príspevku zameral na kritickú analýzu vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka v Českej republike, a ich dopadov na problematiku pohrebníctva. Zdôraznil predovšetkým väzby medzi občianskym zákonníkom a zákonom o pohrebníctve, ako aj subsidiárne použitie občianskeho zákonníka a jeho významné interpretačné pravidlá.  V tretej sekcii sa diskutovalo o zdravotníctve a súdnom lekárstve, vrátane možných rizík hroziacich pri výkone povolania v pohrebníctve, možného ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia, či predchádzania rizík. Vedúca odboru Epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH predniesla prednášku na tému manipulácie s telami zosnulých  z pohľadu epidemiológa. ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. z Legislatívno-právneho odboru Ministerstva pre miestny rozvoj v Českej republike sa v prednáške venoval téme klinického odpadu v krematóriu – evidencie a likvidácii popola. Mgr. Michal Jajcaj z Odboru hygieny životného prostredia z Úradu verejného zdravotníctva SR prítomných následne informoval o aktuálnych problémoch v oblasti pohrebníctve z pohľadu verejného zdravotníctva.

Konferencia pokračovala druhým dňom rokovania v štvrtej a piatej sekcii. Na úvod vystúpil riaditeľ organizácie MARIANUM – Pohrebníctva mesta Bratislavy JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M k téme správa cintorínov, zodpovednosť a legislatíva. Tibor Somogyi ďalej prítomným predstavil slávne pohrebné miesta v Maďarsku a ich prevádzkovanie a viceprezident Poľského združenia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA Marek Cichewicz hovoril o historických a súčasných pohrebných úkonom, obradoch a sviatkoch v Poľsku a Európe.
 
Rezolúcia účastníkov konferencie
Výstupom prvej medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore bola prijatá rezolúcia, ktorá vychádzala z podnetov prítomných. Účastníci konferencie zdôraznili nevyhnutnosť úzkej spolupráce v praktickom výkone obsahu náplne pohrebných služieb a to s dôrazom na informácie o zosnulých, dodržiavanie hygienických a infekčných preventívnych opatrení. V tomto smere odporúčajú úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi, aby sa zjednotil a zjednodušil postup pri výkone cezhraničného prevozu. Všetci účastníci sa v otázkach práva na ľudskú dôstojnosť zhodli na legitímnosti takéhoto nároku, ktorý by zabezpečoval záruku dôstojného a pietneho zaobchádzania s telom alebo ostatkami a to už od plodu po potrat  až po konečný bod uloženia ostatkov na cintoríne. Tomu treba podriadiť činnosť pri prijímaní legislatívnych úprav v jednotlivých štátoch. Účastníci konferencie na základe súčasného hroziaceho nebezpečenstva infekčných chorôb a vírusových epidémií odporúčajú osloviť príslušné úrady jednotlivých štátov so žiadosťou o podrobný manuál ako postupovať pri manipulácii so zomrelým (ebola), ktoré dezinfekčné prostriedky použiť a aké majú mať pracovníci pohrebných služieb ochranné pracovné pomôcky. Účastníci sa ďalej zhodli na vytvorení komisie, ktorá sa bude pravidelne stretávať a hodnotiť napredovanie a plnenie spoločne prijatých odporúčaní. Komisia pozostáva zo štyroch členov (po jednom z každého štátu) v zložení: Ladislav Stríž (Slovensko), Horváth József (Maďarsko), Krzysztof Wolicki (Poľsko), Pavel Lacina (Česká republika).

Späť na prehľad Aktivity

 
Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera

K stiahnutiu:

5.11.2014
Dr. Rolf Lichtner, prezident EFFS,
príhovor - stiahni pdf
Marek Cichewicz: Medzinárodný transport zosnulých – zosúlaďovanie zákona - stiahni pdf
Ladislav Stríž: História, súčasnosť a budúcnosť pohrebníctva Slovensko a štátov V4 – príprava multilaterálnej dohody - stiahni pdf
Horváth József: Pohrebné služby a právna reforma v Maďarsku - stiahni pdf
Radovan Dávid: O novém Občanském zákonníku a jeho dopadu na oblast pohřebnictví - stiahni pdf
Mária Štefkovičová: Manipulácia s telami zosnulých z pohľadu epidemiológa - stiahni pdf
Tomáš Kotrlý: Klinický odpad v krematoriu – evidence a likvidace popela - stiahni pdf
Michal Jajcaj: Aktuálne problémy v oblasti pohrebníctva z pohľadu verejného zdravotníctva - stiahni pdf

6.11.2014
Somogyi Tibor:
Slávne pohrebné miesta v Maďarsku a ich prevádzkovanie - stiahni pdf
Marek Cichewicz: Historické a súčasné pohrebné úkony, obrady a sviatky v Poľsku a Európe - stiahni pdf

Rezolúcia konferencie "Právo na ľudskú dôstojnosť" - stiahni pdf

Conference resolution "The right to human dignity" - Download pdf
 

Konferencia V4 - 2014


« Späť na zoznam fotogalérií