Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Zasadanie predstavenstva december 2012

12.12.2012

 

Zápisnica

 
 

zo zasadania predstavenstva Slovenskej asociácie
pohrebných a kremačných služieb
v Bratislave, dňa 12. 12. 2012

 
 
 
 
Zasadania sa konalo v sídle asociácie, na Trojičnom námestí 12, v Bratislave, zúčastnili sa členovia predstavenstva SAPaKS, viď prezenčná listina.
 
 
Program zasadania:
 
1.    Zahájenie
2.    Príprava činnosti asociácie pre rok 2013 a program pravidelných schôdzí členov
3.    Návrh na prijatie nových členov
4.    Hlasovanie o prijatí členov
5.    Organizačné pokyny pre výber členských príspevkov
6.    Diskusia
7.    Záver
 
 
1.    bod programu:
Zasadnutie zahájil predseda SAPaKS, pán Ladislav Stríž, privítal prítomných.
 
2.    bod programu:
O jednotlivých bodoch činnosti asociácie pre rok 2013 informoval člen predstavenstva Vladimír Ecker, ktorý vzhľadom na udalosti v oblasti pohrebníctva z posledných mesiacov zdôraznil nutnosť organizovania minimálne dvoch členských schôdzí počas kalendárneho roku.
 
3.    bod programu:
Návrh na prijatie za riadnych členov asociácie predniesol Ladislav Nádaský, zdôraznil, že všetci navrhovaní kandidáti splnili a spĺňajú podmienky prijatia, a v súlade s článkom III., bod 5., odporučil skrátiť čakaciu dobu u vybraných kandidátov a prijať ich tak za riadnych členov.
 
4.    bod programu:
 
Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb dal o návrhu člena predstavenstva „O prijatí nových členov“ hlasovať. Všetci členovia predstavenstva sa v hlasovaní vyjadrili za prijatie navrhovaných kandidátov.
 
V súlade so stanovami asociácie, podľa článku III. a článku V. bod 2. boli za riadnych členov prijatí:

-          Pohrebníctvo Domine, Imrich Nagy, Dunajská Streda
-          Pohrebná služba Memorial, Ing. Ján Furák, Želovce
-          Pohrebná služba Chryma,  Trenčín
-          Pohrebná služba Archa, Michal Katreniak, Kalinovo
-          Pohrebná služba Memoria, Marta Kolesárová, Trebišov
-          Pohrebná služba Pax,  Trnava
 
 
5.    bod programu:
 
V súlade so závermi členskej schôdze zo dňa 11. 10. 2012 v Banskej Bystrici, predložil člen predstavenstva Vladimír Ecker návrh výberu a evidencie finančných prostriedkov, pozostávajúcich z členských príspevkov. Išlo najmä o mechanizmus výberu a evidencie. Návrh bol prijatý a všetci členovia budú o týchto podmienkach informovaní osobitým listom.
 
 
6.    bod programu:
V diskusii sa jednotliví členovia predstavenstva vyjadrili k súčasnej situácii v pohrebníctve, ktorú v posledných mesiacoch niektoré pohrebné služby v lokalitách svojej pôsobnosti v očiach verejnosti vážne poškodili. Ako informovali médiá, išlo najmä o neprofesionálny prístup ku zákazníkom a o podozrenia z nedodržiavania Zákona 131/2010. Predstavenstvo konštatovalo, že konalo správne a predvídavo, keď tým členom asociácie, ktorí prerušili komunikáciu s asociáciou už v minulosti a to na dobu dlhšiu ako pol roka, začiatkom roku 2012 členstvo pozastavilo. Sledovanie činnosti svojich členov, individuálna komunikácia i osobné návštevy sú i pre budúcnosť nutné, aby sa predišlo možným rizikám a hlavne poškodeniu dobrého mena SAPaKS.
 
7.    bod programu:
V závere predseda poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadanie.
 
 
V Bratislave, 12. 12. 2012
 

Späť na prehľad 2006-2012