Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Október 2012

11.10.2012

Zápisnica

 
Členská schôdza Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
v Banskej Bystrici – Kremničke, dňa 11.10.2012
 
Členskej schôdze sa zúčastnilo 23 členov asociácie pohrebných a kremačných služieb, viď prezenčná listina.

Program schôdze:
1.    Zahájenie schôdze a schválenie programu
2.    Voľba zapisovateľa a overovateľa
3.    Prijatie nových členov
4.    Správa o činnosti, návrh a schválenie výšky členského príspevku
5.    Voľba kontrolného orgánu
6.    Diskusia
7.    Záver
 
1.    bod programu:
Schôdzu zahájil predseda SAPaKS, pán Ladislav Stríž, privítal prítomných a odovzdal slovo členovi predstavenstva. Člen predstavenstva pán Nádaský prečítal program schôdze. O programe dal hlasovať, neboli voči nemu žiadne námietky a program bol schválený.

2.    bod programu:
Prebehla voľba zapisovateľa a overovateľa. Ako zapisovateľka bola zvolená  pani Jana Blažová, PS Boleráz, ako overovateľ pán Jozef Nagy, PS Šamorín.

3.    bod programu:
V súlade so stanovami asociácie, podľa článku III. a V. bod 2. boli za riadnych členov prijatí:
-          ZaRES Krematórium a cintorínske služby, Banská Bystrica
-          PS Patrik Blažo, Boleráz
-          Pohrebníctvo Ad Deum, Peter Havlík, Šurany
-          Pohrebníctvo LauK spol.s.r.o., Peter Kicoš, Žilina
-          Pohrebné služby Pieta, Pavol Slamka, Považská Bystrica
-          Pohrebníctvo ANNA, Ing. Michaela Kajánková, PhD., Raková
-          Pohrebníctvo Eckert s.r.o.
-          PS PEKAR s.r.o., Skalica
 
Novým i starším členom boli odovzdané Certifikáty, osvedčujúce ich riadne členstvo v Slovenskej asociácii pohrebných a kremačných služieb.
 
4.    bod programu:
 
Správu o činnosti SAPaKS predniesol predseda Ladislav Stríž. Informoval o činnosti asociácie, prípravách na výstavu Funeral 2012, o vydávaní magazínu Slovenské pohrebníctvo. Navrhol stanoviť výšku členského príspevku  pre ďalšie obdobie, a odovzdal slovo členom a ich pripomienkam k tomuto bodu programu. Živá diskusia viedla k dohode a nasledovným záverom:
 
-          Členovia zhodnotili magazín Slovenské pohrebníctvo, vyzdvihli jeho úroveň i potrebu jeho existencie do budúcnosti.
-          Zástupca redakcie na podnet diskutujúcich vyzval členov asociácie, aby sa na obsahu magazínu podieľali svojimi článkami, námetmi a príspevkami tak, aby vzrástol podiel obsahu zo Slovenska.
-          Prítomní sa dohodli a odsúhlasili výšku členského príspevku podľa článku VIII.
bod 1., v sume 300,- € / rok. Členský príspevok je možné zaplatiť i štvrťročne, pričom posledná platba v kalendárnom roku musí byť zrealizovaná do 15.10. príslušného roku. Členský príspevok je povinný zaplatiť každý člen asociácie podľa stanov asociácie čl. VIII. bod 1. a 2.
 
5.    bod programu:
Prebehla voľba kontrolného orgánu asociácie. Na návrh prítomných boli zvolení traja členovia asociácie, ktorí svoje funkcie v kontrolnom orgáne pred ostatnými členmi prijali.
p. Selecká Marta, Banská Bystrica
p. Kicoš Peter, Žilina
p. Pastorok Peter, Želiezovce
 
6.    bod programu:
Do diskusie sa zapojili všetci prítomní. Príspevky sa týkali konkurencie v konkrétnych regiónoch a hodnotenia úrovní jednotlivých pohrebných služieb, cenotvorby pri vykonávaní svojich činností, zhodnotili vybavenie patológií, prístup personálu nemocníc k zosnulým a k nim samotným, kriticky zhodnotili stav a vybavenosť domov smútku.

7.    bod programu:
V záverečnej reči predseda poďakoval všetkým prítomným za ich účasť i aktivitu počas schôdze a ukončil rokovanie.
 
V Banskej Bystrici – Kremničke, 11.10.2012
 
 
.......................................................                                      ....................................................
               Zapisovateľ                                                                           Overovateľ

Späť na prehľad 2006-2012


Fotodokumentácia


schodza-11.10.2012_1


schodza-11.10.2012_1


schodza-11.10.2012_1


schodza-11.10.2012_1


schodza-11.10.2012_1