Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Stretnutie v Prievidzi 19.09.2013 zápisnica

Zápisnica
 
 
Zo stretnutia vedenia SAPaKS so zástupcami Pohrebných služieb
okresu Prievidza, dňa 19. 09. 2013

 
 
 
 
Zdôvodnenie
 
Stretnutie sa konalo na podnet členov SAPaKS a nečlenov PS okresu Prievidza a ostatných, spolupracujúcich s týmito subjektami. Členovia a nečlenovia asociácie sa obrátili na SAPaKS so žiadosťou o vysvetlenie zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v súvislosti s činnosťou a konaním jej člena — Pohrebníctvo Susan — ako správcu a poskytovateľa cintorínskych (na niektorých cintorínoch) a pohrebných služieb v tomto kraji.
 
 
Program stretnutia:
 
1.     Zahájenie
2.     Predstavenie sa prítomných
3.     Slovo predsedu SAPaKS
4.     Vyjadrenie sa k hlavnému bodu, činnosti a konaniu PS Susan prítomnými
5.     Diskusia
6.     Uznesenie
7.     Záver
 
 
1.     bod programu:
Zasadnutie zahájil podpredseda SAPaKS, pán Vladislav Ecker, privítal prítomných a odovzdal slovo Ladislavovi Strížovi. Ten vyzval prítomných, aby sa predstavili.
 
 
2.     bod programu:
Na stretnutí boli prítomní: Držík, Ondrejka, Píš, Petic, Mičo, Harak, Dvonč, Panisová, Cibuľa, Pastorok, Ecker, Stríž.
 
 
3.     bod programu:
Predseda L. Stríž zhrnul dôvody dnešného stretnutia, ktorými je činnosť člena asociácie, Pohrebníctvo Susan, podľa toho, ako boli doručené podnety na SAPaKS. Zdôraznil, všetky tieto skutočnosti si chce predstavenstvo asociácie preveriť na mieste. I kvôli tomu boli na toto stretnutie prizvaní zástupcovia PS Susan, p. Komžík, p. Komžíková, aby sa k danej veci vyjadrili. Keďže sa do stanoveného termínu začiatku stretnutia nedostavili, predseda zahájil toto stretnutie o 13 hodine a piatej minúte bez nich. Potom odovzdal slovo prítomným zástupcom pohrebných služieb.
 
 
4.     bod programu:
 
Všetci prítomní nezávisle na sebe, ale jednoznačne potvrdili pravdivosť podnetov, ktoré v poslednej dobe prišli na adresu SAPaKS a týkali sa svojvoľného výkladu a praktikovania zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, PS Susan, ďalej konania, ktoré je v rozpore s etikou a dobrými mravmi člena asociácie a konania, ktoré je v rozpore i s platnými zákonmi SR v oblasti medziľudských vzťahov.
 
 
5.     bod programu:
 
V širšej diskusii sa prítomní vyjadrili k situácii vo svojich regiónoch. Všetci jednoznačne potvrdili nielen ochotu spolupracovať v oblasti pohrebníctva tak ako doteraz, ale prejavili vôľu zlepšovať svoju vzájomnú činnosť a spoluprácu za účelom spokojnosti zákazníka (pozostalých). Opäť jednohlasne vyjadrili názor, že s činnosťou pohrebnej služby Susan nie sú spokojní, preto sa obrátili na SAPaKS.
 
 
6.     bod programu:
Prítomní zástupcovia SAPaKS prijali za asociáciu rozhodnutie prejednať na najbližšom stretnutí predstavenstva zotrvanie PS Susan ako člena v SAPaKS. Ďalej sa rozhodli i naďalej spolupracovať s prítomnými zástupcami PS za účelom nápravy súčasnej situácie a pre ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb v tomto regióne. K tomuto účelu využijú všetky svoje možnosti, vrátane komunikácie so zástupcami miest a obcí v tomto kraji. O ďalšom pokračovaní jednania SAPaKS so zástupcami štátnej správy a krokoch voči PS Susan, budú informovať pána M. Miča, ktorý ďalej s postupom SAPaKS oboznámi ostatných prítomných.
 
 
7.     bod programu:
V závere predseda vyjadril poľutovanie nielen nad neúčasťou zástupcov PS Susan, ale aj nad jej sklamaním, ďalej, prítomným vďaku za ich podnety, upozornenia i ochotu riešiť daný stav ku prospechu zákazníka, ktorý by mal byť vždy na prvom mieste i v tomto náročnom podnikaní..
 
 
 
V Prievidzi, 19. 09. 2013
 
 
Predseda SAPaKS a ostatní prítomní potvrdili svoj súhlas s týmto zápisom vlastným podpisom:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovil prítomný zapisovateľ, Pavel Ondera
#