Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Seminár k novele Zákona č. 131/2010 Z.z. Mojmírovce

01.02.2020

Národná rada schválila 28. októbra zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. OŠS - Mgr. Furman v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb organizovala seminár týkajúci sa zmien, ktoré novela priniesla. Stretnutie pripravili v rekordne krátkom čase od začiatku platnosti novely a tak 23. januára sa konalo stretnutie v Mojmírovciach, penzióne Bruder.
 


1

Penzión Bruder

 

Na seminár sa prihlásilo vyše 40 firiem z oblasti pohrebníctva, zástupcom miest a prevádzkovateľov či správcov cintorínov, krematórii. Zámerom stretnutia bolo správne prezentovať prijaté zmeny tak, aby ich verejnosť a podnikatelia chápali pozitívne, nakoľko predsa len cieľom bolo uľahčiť, zjednodušiť a právne ošetriť sporné body predchádzajúceho zákona. Zmeny boli robené pre ľudí, podnikateľov i štátne inštitúcie s prihliadnutím na stav zákonov aké majú susedné štáty.
 

Príklad: § 17 (4) písm l) Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že povinnosť zadokumentovať fotograficky hĺbku vykopaného hrobu len zvyšuje byrokraciu, nie je tomu tak. Správa cintorína s prihliadnutím na stanovenú tleciu dobu na pohrebisku tak získa dokonalý prehľad o hĺbke uloženého tela a nemôže prísť k tomu, žeby v prípade žiadosti na ďalšie uloženie prišlo ku akémukoľvek nedorozumeniu. Uloženie a skladovanie fotodokumentácie v elektronickej podobe aj po celý čas priebehu tlecej doby je v dnešnej dobe veľmi jednoduché.
 

Novele zákona sa venovali v Mojmírovciach tí najkompetentnejší, ktorí boli pri jej tvorbe. Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb zastupovali Ladislav Stríž, predseda, a Vladimír Ecker, podpredseda, ÚVZ SR zastupovala RNDr. Mária Kraváriková z RÚVZ SR Nitra, a prítomný bol aj Pavol Findura. Z tých najdôležitejších zmien sa preberali hlavne tieto:
 

V § 2 sú dodatky, ktoré kladú dôraz na pietu pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Citlivé pristupovanie k zosnulým a ukotvenie tohto princípu v zákone si vyžiadalo viacero prípadov posledných rokov, kedy boli očividne porušované zásady etiky a piety.

 

§ 2 sa tiež hovorí o ekologickom pochovávaní SPOPOLNENÝCH ľudských pozostatkov alebo ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne. Ekologické cintoríny sa môžu už oficiálne zakladať.

 

Ďalšou dôležitou zmenou je pochovávanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov ak o ich vydanie požiadal  rodič najneskôr 4 dni od vzniku tejto skutočnosti. Prakticky sa potom na tieto pozostatky vzťahujú tie isté podmienky ako napríklad na zomrelú dospelú osobu.

 

V § 3 sa menia časové lehoty na pochovanie. Pristúpilo sa k rešpektovaniu interných pravidiel niektorých náboženských spoločenstiev a cirkví, skrátila sa doba plynutia uloženia zosnulého od okamihu smrti zo 48 na 24 hodín. Telo teda nemusí byť uložené od úmrtia 48 hodín, ale len polovičný čas.

 

V samostatne pridanom písmene g) v § 5 bod (1) sa zdôrazňuje povinnosť zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľom sociálnej služby ešte pred odovzdaním pozostatkov tak, aby nedošlo k zámene s inými ľudskými pozostatkami. Označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho.

 

V pôvodnom znení zákona sa spomínali ľudské pozostatky kontaminované rádioaktívnymi látkami len v § 4 (1) d) s odvolaním na radiačnú ochranu podľa osobitného predpisu. Po novom je už poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby, ktorej sa aplikoval rádionuklid povinný zabezpečiť uloženie tela do miestnosti vyhradenej pre mŕtvych kontaminovaných rádionuklidmi a oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu radiačnej ochrany. Určuje to dodatok § 5 nový odsek (3) a podľa § 36a (4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí plnenie povinností podľa § 5 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020. Porušenie týchto povinností postihuje § 33 Iné správne delikty  ods 1 písmeno d).

 

Podľa doplneného § 6 (10) Preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne vypísaným dokladom podľa § 8 ods. 4 písm. a), je zakázaná.

 

Okrem povinnosti vypracovania Prevádzkového poriadku pohrebnej služby (čo platilo aj doteraz) je povinnosť predložiť tento poriadok príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva hneď (vypustená je lehota 1 rok), tiež je nutné prekladať tento poriadok opätovne ak príde k nejakej zmene v jeho obsahu.

 

§ 8 ods 4 písm s), každá pohrebná služba bude musieť mať svojich zamestnancov v pracovnoprávnom pomere, ktorí ako jediní vykonávajú manipuláciu s ľudskými ostatkami a pozostatkami. Podľa § 36a (3) musí byť táto podmienka splnená najneskôr dňom 31. marca 2020. Novinkou je aj písmeno t) ktoré pribudne v § 8 ods 4, ktoré zakazuje pozostalým vstup do priestorov, kde je umiestnené chladiace a mraziace zariadenie.

 

Novela sa venuje aj 50 metrovému ochrannému pásmu okolo cintorínov. Uvoľňuje ruky obciam a mestám, ktoré si môžu podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia upraviť šírku ochranného pásma podľa svojich potrieb (max 50m) a taktiež môžu definovať činnosti, ktoré sa nesmú v tomto pásme vykonávať počas pohrebu. Ak obce nestanovia podmienky ochranného pásma vo svojom VZN, ochranné pásma zaniknú podľa § 36a (5) dňom 31. marca 2020

 

Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorý schválila NR SR je dostupný tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-398

 

Kompletné znenie novelizovaného zákona č 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájdete aj na našom portáli.

 

Pripravil pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo
01.02.2020
 
 

23.1.-Mojmirovce3

Seminár o novele zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve


23.1.-Mojmirovce2

Seminár o novele zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve


23.1.-Mojmirovce1

Seminár o novele zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve