Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Pre podnikateľov

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBNEJ SLUŽBY

 
I. Identifikačné údaje :

Prevádzkovateľ: fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba , miesto podnikania (aj bydlisko), resp. sídlo
IČO:
Adresa prevádzky :
Zodpovedný za prevádzku : Meno, priezvisko, adresa bydliska
č. tel.:


II. Všeobecné ustanovenia :

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebných služieb v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Základné údaje o prevádzke :

- rozsah poskytovaných služieb: predaj rakiev a smútočných potrieb, úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy, preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom (vypísať aké)
- prevádzková doba
- zamestnanci : počet, zaradenie podľa výkonu činnosti
- priestorové vybavenie a usporiadanie: (dispozičné členenie prevádzky, zariadenia pre osobnú hygienu, napojenie na vodu, kanalizáciu, tepelná, svetelná a ventilačná pohoda, miestnosť na úpravu mŕtvoly, TÚV- teplá úžitková voda)
- technické vybavenie:
vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vybavené chladiacim zariadením, vyznačené v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla – typ, druh, vybavenie, jeho úprava (zodpovedá § 10 ods. 1 a 2 nezodpovedá z akých dôvodov, aké rozdiely)
transportné vaky, rakvy
chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov
- likvidácia odpadu ............................

IV. Zásady a podmienky prevádzky pohrebnej služby :
(podľa ust. § 8, 9, 10 zákona č. 131/2010 Z.z.)

1. Prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
(§8, ods. 1, 2)
Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:
a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
b) pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
Po prevzatí ľudských pozostatkov sa postupuje podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo pokynov úradu (RÚVZ).

2. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri preprave:
(§ 6, § 7)
Ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia sú oblečené a uložené do konečnej rakvy. V odôvodnených prípadoch sa ľudské pozostatky ukladajú do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie konečnej rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku zodpovedá listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a je také, aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa prepravujú po pozemných komunikáciách len vo vozidlách vybavených chladiacim zariadením, ktoré sú určené len na tento účel a prepravujú sa v rakve alebo transportnom vaku.
Preprava ľudských pozostatkov mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, sa vykonáva len vo vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve po predchádzajúcom povolení úradu.
Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.
Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie je viazaný rovnakou zmluvou ako Slovenská republika, na prevoz na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky je potrebný pas pre mŕtvolu príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky; pas pre mŕtvolu sa vydá, ak sú splnené všetky požiadavky platné v štáte, z ktorého sa preprava uskutočňuje, a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

3. Vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov s nasledovnými údajmi: (§8 ods. 4, písm. c)
a) meno a priezvisko mŕtveho, dokumentáciu – list o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho alebo pasom pre mŕtvolu
b) dátum prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
c) dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisko alebo do krematória
d) doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali

4. Podmienky pre používanie chladiaceho zariadenia podľa §8 odseku 3 písm. h)
Ľudské pozostatky do času pochovania sa ukladajú len do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C.
Ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladajú sa do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 °C.

5. režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia
a) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť , zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
b) Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení ( dekontaminácia - súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a ktorý je v tomto prípade zameraný na ničenia a odstraňovania mikroorganizmov).
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva
• dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
( používa sa pri plochách veľmi znečistených)
alebo
• jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom ( používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi znečistené, doporučuje sa však vopred odstrániť hrubé nečistoty).
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
c) Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
1. Musí sa vykonať správne mechanická očista ( dôkladné odstránenie mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %.
2. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť), čo najkratšiu dobu pred použitím.
3. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia ( expozičný čas).
4. Prípravky používané:.
- na mechanickú očistu: napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté prášky - Cif, Ata, čistiace prípravky - Fixinela, Domestos, ...
- dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal B (2,5%, 30 min), Forten (0,5%, 1 hod.)
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO prim (3%, 30 min.), 5P ( 2,5%, 2 hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.)
5. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia
d) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: denne, v prípade kontaminácie ihneď- pohrebné vozidlo:
po každej preprave ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou musí sa dezinfikovať v prípade kontaminácie úložného priestoru podľa potreby, minimálne 1 x týždenne
- chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby


6. Zamestnanci
Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky ( vypísať aké...). Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor ( kde, ako je vybavený...)

Dodržiavajú zásady osobnej hygieny :
- pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom - FRAGO ANTIBAKTERIAL, CHIRODERM)
- pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom ( Spitaderm konc., Septoderm – konc.)
- pohrebné vozidlo je vybavené pohotovostným balíčkom pre osobnú hygienu zamestnancov ( vhodná nádoba s vodou na umývanie rúk, mydlo a jednorazové uteráky)


V. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb:
- zdržať sa propagovania pohrebnej služby v zdravotníckom zariadení, na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v zariadení soc. služieb, alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
- postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo pokynov úradu
- ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctveZáverečné ustanovenia:

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ : ....................................
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby je odborná spôsobilosť.
Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu verejného zdravia .
V ..........................................................             dňa................................................

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:

Predkladá na schválenie :

Podpis a odtlačok pečiatky prevádzkovateľa :
 
#