Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Máj 2009

01.05.2009

Pracovné stretnutie dňa 1.5. 2009 – chata MÚ Senec


Pracovné stretnutie bolo zamerané na:
  • Vývozy zosnulých pri nehodách na železnici v SR.
  • Zmena Pohrebného zákona Z.z. 470/2005
  • Pohrebné vozidlá a chladiarenské zariadenia
  • Zdravotné pomôcky a ich odstránenie po úmrtí zosnulého

Hosťami pracovného stretnutia boli :
-          Zástupcovia Železničnej Polície
-          Zástupcovia ÚVZ SR
-          Zástupcovia Firmy PANAX F.C.S. s r.o., prestavba vozidiel
-          Zástupcovia Firmy TOPA Špeciálne výrobky z popola
 
Na začiatok nášho pracovného stretnutia bol a téma vyriešenia dlhodobého problému medzi Pohrebnými službami a Železnicou SR, pri prevoze zosnulého po dopravnej nehode. Prítomní zástupcovia prezentovali niektoré prípady, ktoré sa v súvislosti s transportom zosnulého objavovali v poslednom období. Vzhľadom k tomu že pri dopravnej nehode na železnici musíme rozlišovať niekoľko možností, ktoré bezprostredne súvisia s transportom zosnulého treba vedieť:

Bod 1. K dopravnej nehode došlo v dôsledku samovražedného konania zosnulého.
V tomto prípade obhliadajúci lekár ÚDZS požiada zmluvného partnera o prevoz zosnulého na náklady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  na príslušné patologické odd. v danom regióne.

Bod 2. K dopravnej nehode došlo z neznámych príčin. V tejto súvislosti začína vyšetrovanie zo strany Železničnej polície a náklady spojené s prevozom zosnulého na najbližšie regionálne pracovisko súdneho lekárstva sa hradí na  základe povolenia na odvoz ŽP SR. To znamená, že úhrada za prevoz zosnulého sa fakturuje ŽP, na základe platného cenníka danej pohrebnej služby a s podkladom príslušného povolenia.

Bod 3. K dopravnej nehode došlo na železničnom priecestí. V tomto prípade vyšetrovanie podlieha Štátnej polícii v príslušnom obvode. Polícia volá zmluvnú pohrebnú službu, ktorá transportuje zosnulého a následne fakturuje tieto úkony polícii v danom obvode na základe písomnej objednávky na prevoz zosnulého.

Poznámka:  Tie pohrebné služby, ktoré sú zmluvnými partnermi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemôžu navršovať náklady spojené s prevozom zosnulého na základe vzájomne podpísanej zmluvy. Sú to pohrebné služby, ktoré vyhrali konkurz na prevoz zosnulých pre ÚDZS.

P5280116wTie pohrebné služby, ktoré majú zmluvu s Políciou SR v danom obvode sa tiež musia pohybovať pri fakturácii za služby spojené s odvozom, len v danej dohodnutej cenovej relácii.

Tie pohrebné služby, ktoré budú požiadané o prevoz zosnulého ŽP SR na základe poverovacej listiny od ŽSR, účtujú reálne náklady spojené s prevozom.

V tejto súvislosti treba povedať, že transport zosnulého po dopravnej nehode na koľajniciach predstavuje trocha iný prístup zo strany pohrebných služieb ako pri obvyklom zosnulom. Samotná náročnosť je už pre sťažené podmienky pri prekladaní zosnulého do transportných vakov a náklady spojené na hygienické pomôcky veľká. Pozostatky sú v dôsledku devastácie nárazom a pohybovej energie niekedy na vzdialenosti aj viacej ako 300 m. V nočných hodinách sa koľajisko doslova prehľadává meter po metri. Odstavenie koľajiska na niekoľko hodín predstavuje pre ŽSR a cestujúcich nemalé problémy a preto nás v tejto súvislosti zástupcovia ŽSR  požiadali o pružnejšiu spoluprácu pri týchto nehodách.

Slovenská Asociácia Pohrebných a Kremačných služieb odporúča v tejto súvislosti vychádzať v ústrety ŽSR a to najme v bode 3. Dôvodom je urýchlené uvoľnenie koľajiska, ale aj pružnejšia spolupráca pri uhrádzaní nákladov spojenými s transportom zosnulého na základe platného cenníka.

Zmluvní partneri s ÚDZS, alebo partneri Slovenskej Polície musia bezodkladne splniť svoje zmluvné záväzky a to na základe pevne stanovených cien určených vzájomnou zmluvou. V tejto súvislosti treba ešte dodať, že pri výberovom konaní pre ÚDZS sa na poslednú chvíľu dostala do materiálov kolónka pre vývoz zosnulých spojených s odvozom po železničných nehodách, ktorú si mnohé pohrebné služby ani nevšimli.

P5280121wStretnutie pokračovalo prezentáciou nového pripravovaného pohrebného zákona zo strany zástupcov RÚVZ SR. Od nadobudnutia účinnosti zákona Z.z. 470/2005 prebehlo niekoľko rokov a niektoré veci budú zmenené od základov. Za tie roky bolo podaných na úrad množstvo sťažnosti na fungovanie a prevádzkovanie pohrebných služieb. Práve na základe takýchto skúseností sa dospelo k názoru, že je treba prepracovať niektoré podstatné body v zákone.

Do nového zákona by sa mali dostať tieto zmeny:

a) Prevádzkovanie pohrebnej služby bude opäť živnosťou;
b) Prevádzkovanie pohrebnej služby bude zahŕňať aj „Výkop hrobu“ a „Exhumačné práce“;

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je ďalej povinný:
a) absolvovať odbornú prípravu a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 23 §24;
b) zamestnávať na činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) až e) len osoby, ktoré absolvovali  odbornú prípravu podľa § 23;
c) ak má prevádzkovateľ pohrebnej služby ustanoveného odborného zástupcu vzťahuje sa na 
      neho povinnosť podľa písm. a);

-          Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných
komunikáciách len vo vozidlách na tento účel vyrobených alebo vo vozidlách upravených
podľa odseku 2 až 4;

-           Chladiace zariadenie vozidla podľa ods. 2 musí byť schopné dlhodobo udržať ložný
priestor pri teplote pod 80C, po celý čas prepravy sa musí zabezpečiť požadovaná
teplota;
-          Prevádzkovanie krematória bude živnosťou.
 
Prevádzkovateľ krematória je ďalej povinný
a) absolvovať odbornú prípravu a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 23 a § 24;
b) zamestnávať na činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) až c) len osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu podľa § 23;
c) ak má prevádzkovateľ pohrebnej služby ustanoveného odborného zástupcu vzťahuje sa na neho povinnosť podľa písm. a);

Prevádzkovanie pohrebiska

Pokiaľ obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom prevádzkovateľa, prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou.

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) správu a údržbu pohrebiska;
b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku;
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska;
d) pochovávanie a výkopové práce;
e) vykonanie exhumácie.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť :
Vstup pohrebných služieb na zabezpečenie výkonu pohrebných služieb podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný
a) absolvovať odbornú prípravu a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 23 a 24;
b) zamestnávať na činnosti uvedené v §14 ods. 2 písm. a) až e) len osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu podľa § 23;
c) ak má prevádzkovateľ pohrebiska ustanoveného odborného zástupcu vzťahuje sa na neho povinnosť podľa písm. a);Povinnosti zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami


a) bezodkladne oznámiť úmrtie osobám blízkym mŕtveho, ak niet takých osôb, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu mŕtveho. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, oznamuje sa úmrtie obci, v ktorej je toto zariadenie umiestnené. Ak sa pred prijatím do zdravotníckeho zariadenia poskytovala mŕtvemu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenie je povinné informovať o úmrtí aj zariadenie sociálnych služieb alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

b) oznámiť čas úmrtia osobám podľa písm. a); meno a priezvisko takejto osoby zaznamenať písomne do zdravotnej dokumentácie mŕtveho a zároveň túto osobu poučiť o skutočnosti, že náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zariadení a na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po uplynutí 24 hodín od úmrtia alebo po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu;

c) pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe, ktorá je poverená obstarávateľom pohrebu, odstrániť z nich zdravotnícky materiál, ktorý by bol v rozpore s etickým cítením pozostalých. Odovzdať ľudské pozostatky umyté. Ak sa vykonala pitva, ľudské pozostatky musia byť zašité a umyté;

d) v prípade úmrtia v zariadení musí byť mŕtve telo ponechané po dobu dvoch hodín na lôžku;

e) zabezpečiť, aby ľudské pozostatky zostali v zariadeniach minimálne 8 hodín od úmrtia. Ak nie je nariadená pitva, môžu byť vydané ľudské pozostatky pohrebnej službe pred uplynutím 8 hodín od úmrtia len so súhlasom obstarávateľa pohrebu;

f) ak zariadenie nemá k dispozícii chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov, zabezpečí uloženie ľudských pozostatkov v osobitnom vyčlenenom priestore na dočasné uloženie mŕtvych, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č.1. Náklady na uloženie do 24 hodín od úmrtia hradí toto zariadenie;
 
g) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred odovzdaním obstarávateľovi pohrebu. Toto označenie musí zodpovedať Listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov;
 
h) zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zariadení ako priestoru vyčleneného na dočasné uloženie mŕtvych;

i) viesť záznamy o odovzdaní ľudských pozostatkov obstarávateľovi pohrebu, alebo ním poverenej osobe podľa prílohy č. 2;

j) vypracovať cenník nákladov za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty podľa
 písmena  b);

k) zabezpečiť aby v jeho areáli a na jeho pracovisku neboli propagované pohrebné služby žiadneho prevádzkovateľa pohrebnej služby;

l) bezodkladne na požiadanie vydať potratené alebo predčasne odňatý ľudský plod podľa § 4 ods. 2;

Späť na prehľad 2006-2012